carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

EN HÅLLBAR MILJÖ

Som ansvarsfulla förvaltare av miljön strävar vi efter att skydda våra resurser för framtiden och förbättra livskvaliteten för medarbetare och andra människor världen över.

MINSKA FOTAVTRYCKET PÅ JORDEN


Vi fokuserar på att skydda och bevara miljön där vi bor och arbetar och samtidigt leverera meningsfulla kostnadsbesparingar genom högre energieffektivitet och avfallsminskning till förmån för vårt företag, våra kunder och våra aktieägare.

Vi tillämpar samma innovativa tänkande och samarbetsinriktade åtgärder i program för en hållbar miljö som när vi löser kundernas affärsutmaningar.

Här följer de viktigaste aspekterna av vårt miljöarbete.

  • Ambitiösa mål för minskad energi- och vattenanvändning samt mindre avfall och utsläpp.
  • Vi genomför initiativ inom ramen för vårt program Go Green, bl.a. att använda förnybar energi, bättre konstruerade anläggningar och förnyade affärsprocesser, för att nå våra miljömål.
  • Vi uppmuntrar medarbetarna att delta i gräsrotsprogram som Green Brigade, där syftet bland annat är att öka miljömedvetenheten, plantera träd, städa offentliga utrymmen och minska avfallet.
  • Vi främjar miljövård genom företagspolicyer som uppmuntrar "grön pendling", t.ex. att åka kollektivt, samåka, cykla och arbeta på distans.

VÅRT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

MILJÖVÅRD – MÅL OCH RESULTAT


För en hållbar planet

Som leverantör av professionella tjänster består vårt miljöavtryck främst av växthusgasutsläpp som uppstår genom energiförbrukning i våra lokaler och genom medarbetarnas resor, även om vi också fokuserar på vår konsumtion av naturresurser och vår avfallsproduktion också.

Sedan vi började vår resa mot mer miljövänlighet 2008 har vi framgångsrikt genomfört en rad initiativ för att minska vårt koldioxidavtryck och vår konsumtion av naturresurser, samt för att förbättra livskvaliteten för våra anställda och de samhällen där vi verkar. Samtidigt inser vi potentialen för betydande kostnadsbesparingar genom ökad energieffektivitet och mindre avfall. Vi fortsätter att öka energieffektiviteten i hela vår fastighetsportfölj i Indien, där nästan alla anläggningar som vi äger finns, samt ungefär två tredjedelar av våra medarbetare, och vi följer upp och mäter kostnadsbesparingarna som dessa initiativ resulterar i.

Vi har satt upp ambitiösa mål för att minska vår energi- och vattenförbrukning samt våra utsläpp och vår avfallsproduktion. 2008 förutsatte vi oss att sänka vår energiförbrukning och våra utsläpp i Indien med 40 % per capita till 2015, ett mål vi klarade – vi åstadkom en sänkning på 53 %. 2015 satte vi upp tre nya mål i Indien: att köpa 20 % av vår energi från gröna källor, att minska vattenkonsumtionen till 20 liter per capita och att inte skicka något avfall till deponeringsanläggningar – allt senast 2020. I slutet av 2018 köpte vi in 23 % av vår energi från gröna källor (vind- och solenergi) och vi är på väg att uppfylla de andra målen under 2020.

När vi utvidgar vår verksamhet internationellt till nya anläggningar världen runt tittar vi kontinuerligt på möjligheterna att minska vår miljöpåverkan.