carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

Som ansvarsfulla förvaltare av miljön strävar vi efter att skydda de resurser som krävs i framtiden, bättre hantera riskerna med klimatförändringen och förbättra livskvaliteten för medarbetare, kunder och andra människor världen över.

 

MINSKA FOTAVTRYCKET PÅ JORDEN


Vi fokuserar på att skydda och bevara miljön där vi bor och arbetar och samtidigt leverera meningsfulla kostnadsbesparingar genom högre energieffektivitet och avfallsminskning till förmån för vårt företag, våra kunder och våra aktieägare.

Vi tillämpar samma innovativa tänkande och samarbetsinriktade åtgärder i program för en hållbar miljö som när vi löser kundernas affärsutmaningar.

Här följer de viktigaste aspekterna av vårt miljöarbete.

 • Vi arbetar efter en väldefinierad miljöpolicy med ambitiösa mål för minskad energi- och vattenanvändning samt mindre avfall och utsläpp.
 • Vi genomför initiativ inom ramen för vårt program Go Green, bl.a. att använda förnybar energi, bättre konstruerade anläggningar och förnyade affärsprocesser, för att nå våra miljömål.
 • Vi uppmuntrar medarbetarna att delta i gräsrotsprogram som Green Brigade, där syftet bland annat är att öka miljömedvetenheten, plantera träd, städa offentliga utrymmen och minska avfallet.
 • Vi främjar miljövård genom företagspolicyer som uppmuntrar ”grön pendling”, t.ex. att åka kollektivt, samåka, cykla och arbeta på distans.

VÅRT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

MILJÖVÅRD – MÅL OCH RESULTAT


För en hållbar planet

Vi strävar efter att bli branschledande på energibesparingar, avfallsreducering och återvinning. Cognizant är ett kunskapsbaserat företag som använder få fysiska tillgångar, men vi ser ändå miljövård som ett kärnvärde.

Cognizant har satt upp organisationsövergripande mål för energi- och koldioxidutsläpp. Vårt ursprungliga mål var att minska energiförbrukningen och utsläppen med 40 procent per capita till 2015 jämfört med vår baslinje för 2008. Vi nådde målet tidigare än planerat genom att fokusera på energibesparingar, effektivitet och produktivitet. Vi satsade på alternativa energikällor och mindre energiavfall och genererade på så sätt högre produktivitet per energienhet
– vilket sammantaget hjälpte oss att minska energiförbrukningen per capita med 53 procent under den här perioden.

 • COGNIZANT SATSAR GRÖNT

  EN PLANET SOM MÅR BRA OCH ÄR TRYGG – FÖR ALLA

  Under 2016 var volontärerna bland våra medarbetare, kända som Green Brigadiers, inblandade i betydelsefulla miljöprojekt som trädplantering, upprensning av vattenvägar och offentliga utrymmen, insamling av e-avfall, främjande av grön pendling och utbildning av elever i energibesparing.

  Förnybar energi

  2013 började vi köpa förnybar energi till våra campusområden i Indien. 2016 skaffade vi 120 996 945 MJ förnybar energi, vilket utgör 11 procent av vår globala energiförbrukning. 2017 ska vi öka våra inköp av förnybar energi ytterligare och använda mer energi från biomassa och vind- och solenergi.

  Vi förlitar oss på ett team av energiexperter som fokuserar på energieffektivitet, tillsammans med affärskrav och utrustningstillgänglighet. Vi fattar beslut om nya eller eftermonterade system baserat på dessa faktorer.

  Vatten

  Eftersom vi är ett tjänsteföretag använder vi inte vatten i försörjningskedjan. Därför ser vi ingen möjlighet att minska vattenanvändningen i betydande utsträckning, men vi sammanställer och studerar data om vår vattenanvändning och försöker hitta sätt att minska den. Vi nyttjar regnvatten i verksamheten, men inga lokala vattentäkter. Vi återvinner vatten på våra arbetsplatser och återanvänder det.

  Avfall och avlopp

  Vi strävar efter att minska vår påverkan på miljön genom att hantera avfall på ett effektivt och hållbart sätt. Vi har installerat återvinningskärl för e-avfall på våra anläggningar i Indien för att hjälpa medarbetarna att bidra till detta mål, och vi uppmuntrar medarbetarna att avyttra e-avfall på ett ansvarsfullt sätt. E-avfall återvinns av Cognizants auktoriserade återvinningspartner.

  Transport

  Som globalt företag utgör resor en stor del av vår miljöpåverkan. Vi har arbetat hårt för att minska antalet resor med hjälp av videokonferenser och telepresence. Hittills har vi driftsatt nästan 500 telepresence- och HD-videoenheter på våra kontor i Indien, vilket har lett till betydligt färre flygresor.

 • MILJÖPOLICY OCH MILJÖPRAXIS

  MILJÖRESULTAT SOM STÄNDIGT FÖRBÄTTRAS

  Våra policyer bygger på internationellt erkända normer och ramverk från organisationer som FN:s Global Compact, internationella arbetsorganisationen (ILO) och Global Reporting Initiative (GRI). Vi har infört ett miljöhanteringssystem enligt ISO 14001-standarderna på våra kontor i Indien och Storbritannien som gör att vi kan identifiera och kontrollera de miljömässiga effekterna av vår verksamhet. Vårt system har certifierats på åtta av våra kontor i Indien.

  Organisatoriskt ansvar

  Vår Senior Director of Sustainability, som rapporterar till företagets Chief Operating Officer, övervakar resultaten på alla hållbarhetsområden. Personen leder vårt Go Green-team, som specifikt fokuserar på våra resultat vad gäller miljö, hälsa och säkerhet. Teamet sköter vår årliga datainsamling och -rapportering för Carbon Disclosure Project, våra certifieringsprocesser för ISO 14001 och OHSAS 18001. De samarbetar med anläggningschefer vad gäller energieffektivitet och vattenbesparingsprogram samt organiserar våra Green Brigade-volontärer världen över.

  Utbildning och medvetenhet

  Go Green-teamet förser regelbundet hela företaget med information om allt från energi- och resursbevarande åtgärder till individuella energibesparande åtgärder. Vi erbjuder miljöutbildning genom e-lärande och resurser, t.ex. vår energihandbok, till lokala ledningsteam för att säkerställa att de utbildas i bästa praxis vad gäller energihantering och energibesparande åtgärder.

  Övervakning och uppföljning

  Go Green-teamet samlar i enlighet med branschstandardprotokoll in data månatligen och årligen för att kunna sammanställa och rapportera miljöresultat, till exempel växthusgasprotokollet. På centrala områden som energianvändning sammanställer vi en månatlig översikt över energiförbrukningen och använder sex sigma och resurssnål teknik på anläggningar med otillfredsställande resultat så att cheferna där kan dra lärdom av bästa praxis som används på kontoren med de bästa resultaten.