Skip to main content Skip to footer
 • /content/cognizant-dot-com/se/sv/glossary

Inga resultat.

Menade du...

Eller prova att söka efter en annan term.

Teknik för hanteringen av uteblivna betalningar

Vad innebär teknik för hanteringen av utebliven betalning?

Med teknik för hanteringen av utebliven betalning avses de verktyg och system som används av finansinstitut, särskilt låneinstitut, för att hantera lån där betalning uteblir. Dessa tekniker är utformade för att hantera komplexiteten i förfallna lån, effektivisera processer och säkerställa efterlevnad av lagstadgade krav.

Med hjälp av teknik för hantering av betalningsförsummelser kan finansinstitut effektivt hantera komplexiteten kring utebliven betalning, vilket minskar driftskostnaderna och förbättrar resultaten för både långivaren och låntagaren.

Vad är affärsnyttan med teknik för hanteringen av utebliven betalning?

Tekniker för hantering av förfallen betalning ger finansinstituten många affärsmässiga fördelar. Till exempel:

 • Ökad effektivitet genom automatisering av repetitiva processer - t.ex. betalningspåminnelser, dokumentgenerering och statusuppdateringar - vilket minskar den manuella arbetsbelastningen och frigör personal som kan fokusera på mer komplexa frågor.
 • Effektivisering av arbetsflöden för att säkerställa att alla steg i hanteringen av förfallna fordringar, från inkasso till utmätning, hanteras effektivt, vilket minskar handläggningstider och fel.
 • Minskade kostnader genom att minimera behovet av omfattande manuella insatser och proaktivt hantera förfallna lån, för att förhindra att de går vidare till mer kostsamma åtgärder, såsom utmätning.
 • Förbättrad efterlevnad genom inbyggda funktioner som säkerställer efterlevnad av lagstadgade krav, vilket minskar risken för böter och juridiska problem och gör det lättare att påvisa att man följer lagstadgade krav vid granskningar och revisioner.
 • Förbättrar låntagarens upplevelse genom integrerade verktyg som främjar snabba och konsekventa interaktioner med låntagare, samt lösningar som anpassar förlustreducerande alternativ för att hjälpa låntagare att hitta lämpliga lösningar och minska andelen uteblivna betalningar.
 • Befrämjar mer välgrundade beslut med hjälp av dataanalysverktyg som ger insikter om låntagarnas beteende, trender för betalningsförsummelser och inkassostrategier.
 • Förutser betalningsinställelser genom att använda AI och maskininlärning för att identifiera risklån, vilket möjliggör tidiga insatser och mer riktade servicestrategier.
 • Ökar återvinningsbeloppen och förbättrar inkassoåtgärder med hjälp av verktyg som prioriterar högriskkonton och minskar förlusterna genom att hjälpa till att hitta fungerande lösningar för låntagare i riskzonen.
 • Upptäcker och hanterar risker med hjälp av prediktiv analys och realtidsövervakning, som proaktivt identifierar potentiella fallissemang.
 • Säkerställer transparens genom att använda avancerade rapporteringsverktyg som ger detaljerade insikter i hur förfallna fordringar hanteras, vilket ökar transparensen för tillsynsmyndigheter, investerare och ledning.
Vad är några exempel på teknik för hanteringen av utebliven betalning?

Här är några av de vanligaste typerna av teknik för hantering av uteblivna betalningar som används av finansinstitut idag:

 • Lånehanteringssystem är centraliserade plattformar för att spåra lånestatus, betalningar och låntagarinteraktioner. De automatiserar arbetsflöden för hantering av standardprocesser, såsom inkassoåtgärder, förlustreducering och utmätning.
 • Verktyg för inkassohantering hanterar alla inkassoåtgärder, däribland automatiserad telefonsamtalsdirigering (call routing), betalningspåminnelser och spårning av skuldindrivningens aktiviteter. De integreras vanligtvis med e-post, SMS och telefon för effektiv kommunikation med låntagarna.
 • Mjukvara för förlustreducering bedömer och implementerar alternativ för att minska andelen av förlusten, t.ex. låneändringar, anståndsplaner och blankning. Den kan bedöma behörighet, hantera dokumentation och spåra låntagarens svar.
 • System för hantering av utmätning hanterar hela utmätningsprocessen, inklusive juridisk dokumentation, fastighetsförvaltning och auktionsspårning. De förbättrar också efterlevnaden genom att säkerställa att lagar om utmätning följs.
 • Konkurshanteringslösningar är specialiserade moduler som hanterar lån vid konkurs, såsom regelefterlevnad av automatiskt uppehåll, bevis på fordran och spårning av konkursplaner.
 • Verktyg för regelefterlevnad använder automatiserad rapportering och revisionslogg (audit trail) för att stödja granskningar/revisioner och uppfylla lagstadgade krav och riktlinjer.
 • Verktyg för dataanalys och rapportering identifierar trender, förutser fallissemang, optimerar inkassostrategier, följer upp interna resultat och övervakar lagstadgad rapportering.
 • Kundvårdsverktyg (CRM), som kan integreras med ett instituts befintliga kundvårdssystem, kan förbättra låntagarnas engagemang och tillfredsställelse under processen för utebliven betalning genom att upprätthålla detaljerade låntagarprofiler, spåra kommunikationshistorik och anpassa interaktionen med låntagarna.
 • Plattformar för betalningshantering, såsom webbportaler, mobilappar och automatiserade betalningssystem, används för att på ett säkert sätt hantera låntagarnas betalningar. De kan integreras med ett instituts befintliga redovisningssystem för att säkerställa korrekt finansiell spårning och rapportering.
 • AI- och maskininlärningsalgoritmer kan användas för att förutse betalningsinställelser, optimera inkassostrategier och automatisera rutinartade arbetsuppgifter. Dessa är ofta integrerade i chatbottar och virtuella assistenter, som hanterar frågor från låntagare och stödjer självbetjäningstjänster.
Tekniker för hanteringen av utebliven betalning - utvalt innehåll