carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

INTRESSENTERS ENGAGEMANG

Bolagsstyrning

Bolagsstyrning


Regelefterlevnad och andra företagspolicyer

Etisk kod

Definiera vad Cognizant står för, hur vi beter oss – vår guide för att göra det etiska valet varje dag.

Undantag

Detta dokument anger eventuella undantag, som har beviljats av vår styrelse, för vår etiska kod.

Antikorruptionspolicy

På Cognizant har vi åtagit oss att göra affärer etiskt och följa alla antikorruptionslagar som kan gälla för företaget.

Policy för visselblåsare och skydd mot repressalier

Det här dokumentet innehåller information om Cognizants rapporteringssystem med vilket medarbetare och tredje part – konfidentiellt och anonymt – kan rapportera misstänkta juridiska och etiska problem.

Uppförandenormer för Leverantörer