Skip to main content Skip to footer
Hållbarhetstjänster

Gör intryck med hållbarhet

Intressenternas förväntningar på ESG-initiativ är högre än någonsin. De räknar med att ledare ska ta tag i de globala utmaningarna. När företag prioriterar hållbarhet bättrar de på sitt rykte och utvecklar sina konkurrensfördelar.
Genom att kombinera branschspecifik domänexpertis med den senaste digitala tekniken hjälper Cognizant dig att reducera utsläppen och avsevärt minska ditt företags miljöpåverkan över hela den cirkulära värdekedjan (återanvänd/minska/återvinn).
Våra team hjälper dig att förbereda dig för klimatförändringar, minska koldioxidutsläpp och mäta dessa för att uppfylla och överträffa dina hållbarhetsmål. Våra tjänster omfattar utveckling av strategi och färdplan, benchmarking (jämförelsemått) och målsättning, samt data- och analysstöd för KPI:er (nyckeltal). Vi använder oss av vetenskapsbaserade mål, digitala tjänster, projektimplementering, förändringshantering och utbildning.

Lösningar

Vi samarbetar för att skapa rätt hållbarhetsstrategi och verkställa hela din värdekedja med de mest effektfulla och intelligenta digitala lösningarna för att driva din verksamhets relevans framåt – intuitivt och hållbart med skalbarhet.

Driv ditt affärsvärde

Transformera din affärsmodell från en linjär försörjningskedja till en cirkulär värdekedja genom att etablera hållbarhet som ett kritisk affärskrav för att driva verksamheten och utveckla nya produkter och tjänster. Vi hjälper dig att:

 • Skapa hållbara affärsmodeller genom att utvärdera de tekniska möjligheterna att övergå från en traditionellt linjär (som avser "ta, tillverka, kassera") till en cirkulär affärsmodell för nettonollmål.
 • Identifiera transformationsområden, de delar av verksamheten som kräver åtgärder och transformation för att uppnå önskat affärsresultat.
 • Skapa handlingsbara färdplaner med kortsiktiga, medellånga och långsiktiga mål, relevanta nyckeltal (KPI), nya driftmodeller och lämpliga tekniska lösningar. Vi prioriterar åtgärder beroende på nyttan för intressenterna (företag, kund, myndigheter och samhället i stort) och inverkan på affärsverksamheten.
 • Uppskatta investeringar och affärskonsekvensen genom att implementera tekniska färdplaner och kalkylera affärskonsekvensanalysen och avkastningen på investeringar (ROI).
 • Nyttja förändringshantering för att anpassa målen till intressenter och driva kommunikation, samt genomföra utbildning och beteendeförändringar.

Mät och förutse påverkan

Vi hjälper till att bygga en datainfrastruktur, som ökar kvaliteten på ESG (miljö, samhällsansvar och styrelseskick) genom datainsamling, analys och rapportering. Handlingsbara insikter i realtid underlättar beslutsfattandet och förbättrar prestandan.

 • Datastrategi för ESG (samhällsansvar)
  • Skapa en teknisk färdplan för att utveckla påverkande intelligens
  • ESG - sänk kostnaderna och öka datakvaliteten, tillgängligheten, insynen och styrningen
  • Anpassa företagets datastrategi med nya hållbarhetsinitiativ över hela affärsekosystemet
    
 • ESG-plattform för dataanalys
  • Möjliggör enkel dataanalys och visualisering
  • Övervaka ESG-prestandan i realtid
  • Automatisera mätning av ditt klimatavtryck
  • Förbättra ESG-prestanda för att stödja beslutsfattande
    
 • Automatiserad ESG-rapportering
  • Förenkla ESG-rapportering genom automatisk dataextrahering
  • Minska manuellt arbete och pålägg (overhead) med RPA-integrering (robotiserad processautomation)
  • Förbättra snabbrörligheten i ESG-rapporteringen och skapa värde snabbare
  • Minska ledtiden som behövs för att tillhandahålla ESG-data till intressenter
    
 • Anpassning till regelverk (GRI, SASB, TCFD).
  • Identifiera relevanta rapporteringsramverk vid behov
  • Se till att nyckeltal och mätvärden möter verksamhetens behov
  • Utvärdera ditt företag för att bekräfta intressenternas anpassning med hjälp av väsentlighetsanalysen

Optimering i den cirkulära ekonomin

Vi bygger in hållbara metoder i verksamheten med hjälp av data, moln, IoT och mjukvara för att maximera resurseffektiviteten, minimera avfall, utsläpp och föroreningar för att öka intressenternas välbefinnande.

Teknik, forskning och utveckling (ER&D)

 • Grön produkt- och tjänsteutveckling: För att göra ditt företag mer hållbart hjälper vi inte bara till med att omforma och omkonstruera dina produkter och tjänster, utan rekommenderar även innovativa produkter som uppfyller dina hållbarhetsbehov. Förstå nya regelverk genom våra funktioner för FoU av produkter och digital tråd.


Inköp

 • Precision av resurshantering: När du utvinner och hanterar resurser, förbättra din avkastning och dess kvalitet med digitala lösningar inom jordbruk, gruvdrift, vattenbruk och byggbranschen.
 • Produktspårbarhet och regelefterlevnad för ingredienser: Digital teknik hjälper dig att spåra och övervaka alla stegen som ingår i att utveckla en färdig produkt - från upphandlingsstadiet av råvaror till produktion och från konsumtion till bortskaffande.


Tillverkning och drift

 • Hållbar tillverkning: Fundera över sätt att förbättra avkastningen, övergripande utrustningseffektivitet, drifttid, energi och driftseffektivitet. Få ut det mesta av återtillverkning och industriell symbios, samt minskning och hantering av avfall. Läs mer om våra Smart Manufacturing-lösningar.
 • Minskning och avskiljning av utsläpp: Dra fördel av tekniska lösningar och processoptimeringar för att minska eller förhindra utsläpp av växthusgaser. Detta innefattar avskiljning av kol – transformation, användning eller lagring för att minska kol inom driften.
 • Smart avfallshantering: Designa och implementera en komplett uppsättning av lösningar för att mäta, övervaka och hantera fysiskt avfall och utsläpp genom hela verksamheten.


Distribution

 • Smarta verktyg: Föreställ dig hur du kan öka användningen av nya energikällor och arbeta effektivare för att minimera kostnader och miljöpåverkan, samtidigt som du maximerar systemets tillförlitlighet, motståndskraft och stabilitet.
 • Transparens i försörjningskedjan: När försörjningsrelaterade utsläpp utgör den högsta källan för företag är din kapacitet för att spåra, mäta och kommunicera dessa utsläpp avgörande för att förbättra datakvaliteten inom scope 3-utsläppen för att ta itu med konsumenternas problem.
 • Avkarbonisering av fordonsparken:  Implementera avancerad realtidsövervakning, spårning, rapportering, optimering av rutter och beteendelösningar för att minska koldioxiden inom fordonsparken bestående av fartyg, lastbilar, bilar eller tåg.


Förbrukning

 • Gröna anläggningar och byggnader: Integrera lösningar för att minska koldioxidavtrycket mellan branscher för att förbättra mätvärdena för utrymmen, både för kundernas och anställdas välbefinnande.
 • Energiövervakning och -hantering:  Utgå från din energiförbrukning och implementera IoT- och AI-lösningar för att förbättra energieffektiviteten och kontrollen av energihantering genom samtliga industrianläggningar.

Minska koldioxidavtrycket

Den ökade användningen av digital teknik har resulterat i en ökning av IT-utsläppen. Vi hjälper IT-avdelningar att nå nettonollmål med ett riktat tillvägagångssätt som innefattar:

 • Hållbar IT-strategi och systemdesign
 • Projektledning som stöder IT sustainability center of excellence
 • Data och analyser för att mäta IT-koldioxidavtrycket
 • Gröna byggnader och datacenter
 • Molnmigrering till ett grönt moln som uppfyller målen för kol, vatten, avfall och ekosystem
 • Rationalisering av applikationer för att minska koldioxidavtrycket
 • Avfallshanteringsprocesser för att minska, återanvända och återvinna
 • Kommunikation och organisatorisk förändringshantering

Optimera ekosystem

Uppnå större transparens, ansvar och snabbrörlighet i affärsekosystemet bestående av samarbetspartner, distributörer, kunder och leverantörer.

 • Industriell symbios: Branschövergripande resurseffektivitet handlar om användningen av digitala lösningar för att skapa gemensamma möjligheter som ger påtagliga marknadsfördelar.
 • Spårning av produkter och ingredienser: Dataspårning ger dig insikt i produktens genealogi för att säkerställa regelefterlevnad. Intressenter kan dela insamlade data och göra korsreferenser med anslutna system var som helst i försörjningskedjan för att förbättra beslutsfattandet.
 • Optimering av tillgångsnätverk: Identifiera det optimala sättet att hantera tillgångar och den underliggande försörjningskedjan för att uppnå ett hållbart resultat, såsom att minska verksamhetens koldioxidavtryck.

Titta på webbinarium

Transformation av hållbarhet – mer än bara ESG-rapportering

Följ med Microsoft och Cognizant för att upptäcka hur företag tar det avgörande steget från ESG-rapportering till operativ transformation för att uppfylla hållbarhetsmålen.

carousel starts

Branscher vi påverkar

Våra hållbarhetstjänster stödjer följande branscher:

    

Senaste insikterna


Få svar på dina frågor

Vänd dig till oss för att få hjälp med att förnya dina arbetssätt genom teknik.

Ange ett giltigt namn.
Ange en giltig e-postadress.
Ange giltigt ett företagsnamn.
Ange ett giltigt telefonnummer.

Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och tillämpar Googles integritetspolicy och användarvillkor .