carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

Bygg en hållbar framtid

Så här ger skapandet av hållbarhet fördelar som överträffar förväntningarna

Spela upp videon

Gör intryck med hållbarhet


Intressenternas förväntningar på ESG-initiativ är högre än någonsin. De räknar med att ledare tar tag i globala utmaningar. När företag prioriterar hållbarhet kan de bättra på sitt rykte och optimera sina konkurrensfördelar.

Genom att kombinera branschspecifik domänexpertis med den senaste digitala tekniken hjälper Cognizant dig att reducera utsläppen och avsevärt minska ditt företags miljöpåverkan över hela den cirkulära värdekedjan (återanvänd/minska/återvinn).

Våra team gör det möjligt för dig att förbereda dig för klimatförändringar och koldioxidutsläpp, mäta dessa för att uppfylla och överträffa dina hållbarhetsmål. Våra tjänster innefattar utveckling av strategi och färdplan, benchmarking (jämförelsemått) och målsättning, samt data- och analysstöd för KPI:er (nyckeltal). Vi använder oss av vetenskapsbaserade mål, digitala tjänster, projektimplementering, förändringshantering och utbildning.

Lösningar

Vi samarbetar för att skapa rätt hållbarhetsstrategi och verkställa hela din värdekedja med de mest effektfulla och intelligenta digitala lösningarna för att driva din verksamhets relevans framåt – intuitivt och hållbart med skalbarhet.

 • Hållbarhetsstrategi

  Driv ditt affärsvärde

  Transformera din affärsmodell från en linjär försörjningskedja till en cirkulär värdekedja genom att etablera hållbarhet som en kritisk affärsidé för att driva verksamheten och bygga nya produkter och tjänster. Vi hjälper dig att:

  • Designa hållbara affärsmodeller genom att utvärdera de tekniska möjligheterna att övergå från den traditionellt linjära "ta, tillverka, kassera" till den cirkulära i kombination med affärsmodellen för nettonollmål.
  • Identifiera transformationsområden, de delar av verksamheten som kräver åtgärder och transformation för att uppnå de önskade affärsmålen.
  • Skapa handlingsbara färdplaner med kortsiktiga, medellånga och långsiktiga mål, relevanta nyckeltal (KPI), nya driftmodeller och lämpliga tekniska lösningar. Vi prioriterar åtgärder med hänsyn till intressenter (företag, kund, myndigheter och samhället i stort) och deras inverkan på affärsverksamheten.
  • Uppskatta investeringar och effekten på företaget genom att implementera tekniska färdplaner och uppskatta den resulterande företagseffekten och avkastningen på investeringar (ROI).
  • Tillämpa förändringshantering och kommunikation genom att anpassa målen till intressenter och driva kommunikation, samt genomföra utbildning och beteendeförändringar.
 • Data- och analystjänster

  Mät och förutse påverkan

  Vi hjälper till att bygga datainfrastruktur för att öka kvaliteten på ESG (miljö, samhällsansvar och styrelseskick) genom datasamling, analys och rapportering. Insikter i realtid och handlingsbara insikter hjälper dig att påskynda beslutsfattandet och förbättra prestandan.

  • ESG-datastrategi
   • Skapa en teknisk färdplan för att bygga påverkande intelligens
   • Sänk kostnaderna och öka ESG-datakvalitet, tillgänglighet, insyn och styrning
   • Anpassa företagets datastrategi med nya hållbarhetsinitiativ över hela affärsekosystemet

  • ESG-plattform för dataanalys
   • Möjliggör enkel dataanalys och visualisering
   • Övervaka ESG-prestandan i realtid
   • Automatisera mätning av ditt miljömässiga fotavtryck
   • Förbättra ESG-prestanda för att stödja beslutsfattande

  • Automatiserad ESG-rapportering
   • Förenkla ESG-rapportering genom automatisk dataextrahering
   • Minska manuellt arbete och pålägg (overhead) med RPA-integrering (robotiserad processautomation)
   • Förbättra snabbrörligheten i ESG-rapporteringen och få mervärde snabbare
   • Minska omloppstiden som behövs för att tillhandahålla ESG-data till intressenter

  • Anpassning till regelverk (GRI, SASB, TCFD)
   • Identifiera relevanta rapporteringsramverk vid behov
   • Se till att nyckeltal och mätvärden möter verksamhetens behov
   • Utvärdera ditt företag för att bekräfta intressenternas anpassning med hjälp av väsentlighetsanalysen
 • Hållbar(a) produkter, tillverkning och logistik

  Optimering i den cirkulära ekonomin

  Vi implementerar hållbara metoder i verksamheten med hjälp av data, moln, IoT och mjukvara för att maximera resurseffektiviteten, minimera avfall, utsläpp och föroreningar för att öka intressenternas välbefinnande.

  Teknik, forskning och utveckling (ER&D)

  • Grön produkt- och tjänsteutveckling: För att göra ditt företag mer hållbart hjälper vi inte bara till med att omforma och omkonstruera dina produkter och tjänster, utan rekommenderar även innovativa produkter som uppfyller dina hållbarhetsbehov. Förstå nya regelverk genom våra funktioner för FoU av produkter och digital tråd.


  Inköp

  • Precision av resurshantering: När du utvinner och hanterar resurser, förbättra din avkastning och dess kvalitet med digitala lösningar inom jordbruk, gruvdrift, vattenbruk och byggbranschen.
  • Produktspårbarhet och regelefterlevnad för ingredienser: Digital teknik hjälper dig att spåra och övervaka alla stegen som ingår i att utveckla en färdig produkt - från upphandlingsstadiet av råvaror till produktion och från konsumtion till bortskaffande.


  Tillverkning och drift

  • Hållbar tillverkning: Fundera över sätt att förbättra avkastningen, övergripande utrustningsprestanda, drifttid, energi och driftseffektivitet. Få ut det mesta av återtillverkning och industriell symbios, samt minskning och hantering av avfall. Läs mer om våra Smart Manufacturing-lösningar.
  • Minskning och avskiljning av utsläpp: Dra fördel av tekniska lösningar och processoptimeringar för att minska eller förhindra utsläpp av växthusgaser. Detta innefattar avskiljning av kol – transformation, användning och lagring för att minska kol inom driften.
  • Smart avfallshantering: Designa och implementera en komplett uppsättning av lösningar för att mäta, övervaka och hantera fysiskt avfall och utsläpp genom hela verksamheten.


  Distribution

  • Smarta verktyg: Föreställ dig hur du kan öka användningen av nya energikällor och arbeta effektivare för att minimera kostnader och miljöpåverkan, samtidigt som du maximerar systemets tillförlitlighet, motståndskraft och stabilitet.
  • Transparens i försörjningskedjan: När försörjningsrelaterade utsläpp utgör den största andelen i företaget, så är din förmåga att spåra, mäta och kommunicera dessa utsläpp avgörande för att förbättra datakvaliteten inom scope 3-utsläppen för att ta itu med konsumenternas problem.
  • Avkarbonisering av fordonsparken: Implementera sofistikerad realtidsövervakning, spårning, rapportering, optimering av rutter och beteendelösningar för att minska koldioxiden inom fordonsparken bestående av fartyg, lastbilar, bilar eller tåg.


  Förbrukning

  • Gröna anläggningar och byggnader: Integrera lösningar för att minska koldioxidavtrycket mellan branscher för att förbättra mätvärdena för utrymmen, både för kundernas och anställdas välbefinnande.
  • Energiövervakning och -hantering: Basera din energiförbrukning och implementera IoT- och AI-lösningar för att förbättra energieffektiviteten och kontrollen av energihantering genom samtliga industrianläggningar.
 • Hållbar IT-drift

  Minska koldioxidavtrycket

  Den ökade användningen av digital teknik har resulterat i en ökning av IT-utsläppen. Vi hjälper IT-avdelningar att nå nettonollmål med ett riktat tillvägagångssätt som innefattar:

  • Hållbar IT-strategi och systemdesign
  • Projektledning som stöder IT sustainability center of excellence
  • Data och analyser för att mäta IT-koldioxidavtrycket
  • Gröna byggnader och datacenter
  • Molnmigrering till ett grönt moln som uppfyller målen för kol, vatten, avfall och ekosystem
  • Rationalisering av applikationer för att minska koldioxidavtrycket
  • Avfallshanteringsprocesser för att minska, återanvända och återvinna
  • Kommunikation och organisatorisk förändringshantering
 • Hållbara affärsekosystem

  Optimera ekosystem

  Uppnå större transparens, ansvarighet och snabbrörlighet i affärsekosystemet bestående av samarbetspartner, distributörer, kunder och leverantörer.

  • Industriell symbios: Branschövergripande resurseffektivitet handlar om användningen av digitala lösningar för att skapa gemensamma möjligheter som ger påtagliga marknadsfördelar.
  • Spårning av produkter och ingredienser: Dataspårning ger dig insikt i produktens genealogi för att säkerställa regelefterlevnad. Intressenter kan dela insamlade data och göra korsreferenser med anslutna system var som helst i försörjningskedjan för att förbättra beslutsfattandet.
  • Optimering av tillgångsnätverk: Identifiera det optimala sättet att hantera tillgångar och den underliggande försörjningskedjan för att uppnå ett hållbart resultat, såsom att minska verksamhetens koldioxidavtryck.

Våra samarbetspartner

Vi konsulterar experter inom ESG-data och rapportering, samt hyperscaler-molntjänster, för att tillhandahålla ekosystembaserade hållbarhetslösningar till våra kunder.

Microsoft

Tillsammans har Cognizant och Microsoft hjälpt företag att fatta välgrundade beslut om ESG för att leda övergången till koldioxidsnåla och en mer inkluderande ekonomi. Vi utnyttjar Microsofts Cloud for Sustainability och andra Azure-tjänster för att hjälpa våra kunder att transformeras till en mer hållbar verksamhet.

Amazon Web Services

Som AWS-partner i 14 års tid är Cognizant Premier Consulting Partner, Managed Service Provider och auktoriserad kommersiell återförsäljare. Genom att utnyttja Cognizants globala leveransmodell med AWS' skalbara, tillförlitliga och agila molnteknik hjälper företagen verksamheter att köra applikationer på ett hållbart sätt på AWS.

Ta första steget

Vi hjälper kunderna att blicka både bakåt och framåt. Det är ett stort åtagande, men med dagens digitala möjligheter är det fullt genomförbart. 

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för ditt företag.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.