Skip to main content Skip to footer
Liv- och pensionsförsäkring

Använd data för att anpassa din försäljningsmix med köparbeteenden

Data är nyckeln till att inleda digital transformation. Men det finns även utmaningar, såsom långsammare tillväxt, minskande marginaler och äldre system, som gör att du hamnar på efterkälken.
Cognizant kan hjälpa till. Genom digital transformation kan vi effektivisera din verksamhet. Vi hjälper dig att bättre hantera din analys, automatisera försäkringsärenden och utnyttja artificiell intelligens (AI) för din livförsäkring, dina pensionstjänster, arbetsgivarförmåner och din livränta.
FÖRSÄKRINGSEKOSYSTEM

Riktade lösningar

Cognizant Risk Profile Gateway

Köp livförsäkringar lika snabbt som bilförsäkringar.

internetkafé
Cognizant Digital Life & Annuity

Effektivisera och transformera din liv- och pensionsförsäkringsverksamhet och hantera kundernas föränderliga behov.

barnbarn och farfar

Försäkringstjänster

Cognizant erbjuder en mängd tjänster som hjälper dig att minska driftkostnaderna, få ut produkter på marknaden snabbare och möta dagens kundkrav på sofistikerade, digitala verktyg och en personaliserad upplevelse på nätet. 

En vetenskaplig strategi för risk och avkastning

Vem behöver detta?

Verksamheter som ställs inför utmaningar med:

 • Äldre IT-system i en kundcentrerad värld
 • Höga IT- och driftkostnader, samt ineffektivitet
 • Flera plattformar med föråldrad teknik
 • Integrering av modern digital teknik

Vad hjälper vi till med?

 • Analyserar din arkitektur av äldre system och identifiera problem, möjligheter och plattformar
 • Rationaliserar och moderniserar din applikationsportfölj för att möta affärsbehov med låg total ägandekostnad
 • Använder en vetenskaplig metod för risk-/avkastningsanalys för beslut om plattformskonvertering
 • Analyserar fyra riskområden: teknisk genomförbarhet och produktaspekter, samt förtroendet för affär och IT
 • Analyserar sju avkastningsområden: intäktsskalbarhet, tillverknings-och försäljningskostnader, lanseringstider, kundfokus, funktionell duglighet, användbarhet och applikationstillgänglighet

Vad får din verksamhet ut av det?

 • En tydlig identifiering och värdering av fördelar och risker med plattformskonverteringar
 • Uppnår värdefulla data som skapar beslutsunderlag för affärsnytta och i sin tur ger positivt gensvar från intressenter
 • Säkerställer samstämmighet mellan affär och IT för ditt plattformskonverterings­program

Sätt fart på din kundupplevelse

Vem behöver detta?

Verksamheter som står inför utmaningen med:

 • En otillräcklig kundportal för webbaserade köp och tjänster 
 • Begränsade och ofullständiga webbfunktioner
 • Låga användarantal inom självbetjäning och höga servicekostnader
 • Oförmåga att utnyttja webbnärvaro som konkurrensfördel 
 • Oförmåga att locka kunder från millenniegenerationen

Vad hjälper vi till med?

 • Fokuserar på väsentliga aspekter, såsom digital strategi och innovation, digital marknadsföring, digital driftmodell, genomförande och integrering av digital teknik, digitalt och interaktivt innehåll, samt branschcentrerade digitala lösningar 
 • Gör en detaljerad webbaserad utvärdering av funktionella och arkitektoniska delar
 • Levererar en framtida strategi för alla dina intressenter

Vad får din verksamhet ut av det?

 • En företagsstrategi för webben anpassad till dina affärsmål 
 • Främjar tillväxt och förbättrar effektiviteten för kunder, kanalförsäljningspartner och medarbetare 
 • Får upp till dubbelt så hög produktivitet bland kundtjänstmedarbetarna med förbättrade webbfunktioner
 • Sparar upp till 50 000 USD på var tiotusende kundserviceförfrågan
 • Förbättrar produktiviteten och anpassar dig till affärsmässiga förändringar

Öka distributions­kanalens effektivitet

Vem behöver detta?

Verksamheter som står inför utmaningen med:

 • Distributörer med bristfällig kompetens/utbildning
 • Felaktig matchning mellan distributionskanaler och målgruppssegment
 • Distributörernas prestationsmätning är inte i linje med affärsmålen
 • Brist på säljverktyg och information för att snabbt kunna avsluta affären

Vad hjälper vi till med? 

 • Fokuserar på att förse distributionskanalerna med möjligheter, motivation och nödvändiga verktyg
 • Använder ett KPI-baserat ramverk, som underlättar välgrundade beslut på nyckelområden, såsom kanalmix/-tillväxt, segmentkartläggning och standardisering av försäljningsprocesser, samt implementering av tekniklösningar och verktyg
 • Levererar en lösning i fyra delar: strategi för distributionsplanering, strategi för rekryteringsbyråer, hantering av introduktionen och livscykeln, samt prestationsledning (performance management)

Vad får din verksamhet ut av det?

 • Upp till 25 % kostnadsbesparingar på distributionsrelaterade aktiviteter
 • Upp till 10 % högre konsulteffektivitet, mer kundtillvända och intäktsgenererande aktiviteter
 • Besparingar genom lägre samtalsfrekvens och supportkostnader för enskilda kontor

Rationalisera och modernisera

Vem behöver detta? 

Verksamheter som står inför utmaningen med:

 • Flera applikationer med överlappande funktioner, samt lågt affärsvärde och tekniskt värde
 • En applikationsportfölj som inte är anpassad till affärsstrategin
 • Äldre applikationer som reagerar långsamt på marknadsefterfrågan
 • Höga driftkostnader

Vad hjälper vi till med?

 • Rationaliserar applikationsportföljen genom att strategiskt välja mellan att behålla, slopa eller modernisera enskilda program
 • Anpassar din rationaliserade portfölj till ditt företag 
 • Uppfyller dina affärsbehov med lägsta totala ägandekostnad och högsta flexibilitet

Vad får din verksamhet ut av det?

 • Den "körs bättre" med resurssnålare och modernare applikationer, som leder till lägre kostnader och högre agilitet 
 • Uppnår samstämmighet mellan IT- och affärsverksamheten
 • Skapar beslutsunderlag för affärsnyttan med modernisering
 • Får en komplett strategi för modernisering, inklusive snabba vinster

Uppnå process- och kostnadseffektivitet

Vem behöver detta? 

Livförsäkringsbolag som ställs inför utmaningar med:

 • Flera äldre applikationer som orsakar inkonsekvent bearbetning och försenad service
 • Komplexa produktlanseringar med långa ledtider till att nå marknaden 
 • Regelefterlevnadsproblem under revisioner på grund av bristande processdisciplin
 • Låg processkvalitet med alltför stort antal felkvoter och omarbetningar, långa genomloppstider och överbelastning av arbetskraften
 • Begränsad processdokumentation med stort beroende av nyckelpersoner
 • Stort antal rapporter och manuell hantering i processerna
 • Vaga åtgärdsplaner för att förbättra effektivitet och avkastning

Vad hjälper vi till med? 

 • Omstrukturerar dina affärsprocesser och rekommenderar en driftsmodell baserad på Cognizants företagsspecifika PRIME-metod
 • Definierar en framtidsvision och en driftsmodell som du vill uppnå genom att jämföra dina aktuella processer med branschens bästa praxis och processriktmärken
 • Använder kartor över affärsprocesser som analysverktyg 
 • Identifierar luckor, ger BPR-rekommendationer (business process reengineering) och hjälper dig uppnå snabba förbättringar

Vad får din verksamhet ut av det?

 • Upp till 20 dagar kortare planeringsprocesser
 • Upp till 20 % i besparade driftkostnader genom nya affärsprocesser
 • Upp till 10 % högre effektivitet i kundtjänstpersonalens arbetstid och effektivisering av arbetsflöden
 • Högre driftseffektivitet i policyrelaterad kundservice

Få handlingsbara insikter

Vem behöver detta?

Verksamheter som ställs inför utmaningar med:

 • Bristande tydlighet avseende avkastning på investering (ROI) och affärsfördelar med applikationsanalysen
 • Oförmåga att skapa samstämmighet mellan lokala och externa data för härledning av praktiska "användningsklara" insikter 
 • Brist på beprövade metoder för att identifiera kors- och merförsäljning
 • Otydlig analysexekvering på grund av låg datakvalitet

Vad hjälper vi till med?

 • Använder nyckeltal för försäkringsbranschen för jämförelser och trendanalyser
 • Använder datautvinning för att identifiera grundorsaker där faktabaserade insikter kan hämtas 
 • Tillhandahåller handlingsbara rekommendationer som ger ett högre affärsvärde

Vad får din verksamhet ut av det?

 • Segmentering och analys av kundkanaler
 • Förbättrad minskning och förebyggande av bedrägerier 
 • Potentiella nya affärsmöjligheter med nya och befintliga kunder

Uppfyll dina mål för OIPA

Vem behöver detta?

Försäkringsgivare som vill:

 • Få stora affärsfördelar från en förstklassig Oracle-administrationsplattform 
 • Hålla sig uppdaterade om OIPA (Oracle Insurance Policy Administration) för att utnyttja de senaste funktionerna 
 • Standardisera och konsolidera flera äldre plattformar till OIPA 
 • Använda OIPA som strategisk administrationsplattform för aktiva avtal

Vad hjälper vi till med?

 • Den enda Oracle Platinum-partnern med OIPA-specialisering
 • Tjänster: produktrådgivning/konsulttjänster, plattformsbaserade lösningar, implementering, underhåll och uppgraderingar
 • Erfarenhet: över 350 OIPA-medarbetare som ger support för 2,5 miljoner försäkringspolicyer
 • Ramverk: OIPA-implementering, versionsuppdatering, konvertering, konsolidering och underhåll
 • Acceleratorer: över 25 verktyg för konsult- och leveransfunktioner
 • TPA-tjänster (Third Party Administration - oberoende försäkringsadministratör): 700 000 policyer i produktion 

Vad får din verksamhet ut av det?

 • Sänker kostnaden i förhållande till kvaliteten genom snabb och enhetlig OIPA-implementering 
 • Uppfyller kortfristiga regelkrav och strategiska affärsmål
 • Snabbare produktinnovation och lanseringstider
 • Lägre kostnad per försäkringsavtal och lägre total ägandekostnad
 • Lägre risk vid transformation och obefintlig risk vid regelefterlevnad

 

Ytterligare funktioner

Från handläggning av försäkringspolicy och effektiviserad fakturahantering till en förhöjd kundupplevelse. Cognizant kan på flera sätt hjälpa försäkringsgivare att driva mer effektiv back- och frontoffice-verksamhet.

Hantering av 30 miljoner policyer

Affärsprocesser för livförsäkring utgör kärnan i vår verksamhet. Dagligen hanterar vi nästan 30 miljoner livförsäkringspolicyer, över 4 miljoner livränteförsäkringar och 14 miljoner avslutade försäkringspolicyer. Våra affärs- och teknikexperter erbjuder leverantörstjänster som hanterar alla identifierbara affärsprocesser, enkla likväl som komplexa, för att minska utgifter, transformera ett företag – eller rentav både och.         

Minska kostnader och krångel

Vårt team har utvecklat administrationssystem för både grupplivförsäkringar och sjukpenningsanspråk för större leverantörer. Med hjälp av Cognizants serviceorienterade arkitektur kan de nu minska kostnaderna och det administrativa arbetet.

Förbättra kundlojaliteten

Webbportaler som skapats av experter särskilt för livförsäkringsbranschen kan förbättra kundlojaliteten och effektivisera kommunikationen med anställda.

Effektivare fakturering

Effektivare fakturering kan sänka kostnaderna för försäkringstagaren och öka produktiviteten. Dessa lösningar kan även integreras med lönesystemet för gruppkunder. Vi är även specialiserade på att konsolidera flera små utbetalningssystem till effektivare företagslösningar.

Hantera, integrera, effektivisera

Cognizants anpassade lösningar kan hantera, integrera och effektivisera policyadministration. System som skräddarsys på rätt sätt minskar kostnaderna för administrationen av en mängd olika försäkringsprodukter. Se hur våra lösningar för ersättning av ombudskostnader inkluderar affärsregler för varje separat försäkringsprodukt som du erbjuder.

Säkerställ felfria applikationer

Det är viktigt att se till att applikationer körs felfritt genom testning, vilket kan vara en svår uppgift. Cognizants kvalitetssäkringsexperter hjälper dig genom hela processen.

Minska omkost­naderna och förbättra CX

Vi erbjuder lösningar för hela företagets resurshantering, däribland efterlevnadsövervakning, HR-system och ett brett utbud av redovisningsfunktioner. Vad gäller kärnverksamheten tar vi ansvar för ett brett utbud av affärsfunktioner inom back office. Samarbeta med Cognizant – minska merarbetet och förbättra kundupplevelsen.

Två värdefulla verktyg

Cognizants försäkringsinfopanel hjälper dig att effektivt spåra försäljning och marknadstrender. Och vår Intellimigrator flyttar försäkringsapplikationer till nya plattformar vid behov.

KUNDCASE

Utvalda tjänster

BPaaS-lösning moderniserar IT och processer för livförsäkringsbolag

Vår BPaaS-molnplattform, LifeAdmin Core, hjälpte vår kund att påskynda produktlanseringar och spara 20 % i driftskostnader.

man stirrar på surfplattan
Cognizant utses som ledande inom Peak Matrix

Cognizant har utnämnts till en av de ledande inom Everest Group Insurance Analytics och Insights PEAK Matrix 2020 för sin AI-drivna strategi genom sin plattform för datamodernisering, som påskyndar resultat - allt från datainhämtning till nya insikter.

PEAK Matrix™ Award
TANKELEDARSKAP

Senaste insikterna

RAPPORTER

Modernisering av försäkringsdata driver intelligenta beslut

För att blomstra under en period av enorm volatilitet, så måste försäkringsgivarna använda AI för att fatta snabbare och bättre affärsbeslut – och i stor skala.

elektronisk display

"Vår erfarenhet av att arbeta med Cognizant har varit en resa fylld av möjligheter och framgång."

Chairman, CEO & President of National Life
Mehran Assadi

 

Få svar på dina frågor

Vänd dig till oss för att få hjälp med att förnya dina arbetssätt genom teknik.

Ange ett giltigt namn.
Ange en giltig e-postadress.
Ange giltigt ett företagsnamn.
Ange ett giltigt telefonnummer.

Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och tillämpar Googles integritetspolicy och användarvillkor.