Skip to main content Skip to footer
 • /content/cognizant-dot-com/se/sv/glossary

Inga resultat.

Menade du...

Eller prova att söka efter en annan term.

Automatiserad skuldindrivning

Vad är automatiserad skuldindrivning?

Automatisering av indrivning av fordringar avser användning av teknik, som effektiviserar och förbättrar processen för att driva in förfallna betalningar från kunder.

Detta tillvägagångssätt använder mjukvara, artificiell intelligens (AI), maskininlärning (ML) och dataanalys för att automatisera många av de uppgifter som ingår i indrivningen av skulder.

Många automationsplattformar för dataåterställning kan integreras med andra affärssystem, t.ex. kundvårds-, redovisnings- och faktureringssystem, vilket säkerställer ett sömlöst dataflöde och förbättrad effektivitet.

Vilken är affärsnyttan med automatiserad skuldindrivning?

Sammantaget kan automatisering av inkassoverksamheten leda till betydande förbättringar av produktiviteten och kostnadseffektiviteten i inkassoprocessen, vilket i slutändan gynnar företagets resultat och kundrelationer. Den kan särskilt hjälpa till med att:

 • Effektivisera inkassoprocessen genom att minska den tid och de insatser som krävs för inkassering. Detta frigör personalens tid till att fokusera på mer komplexa frågor och aktiviteter med högre värde.
 • Automatisering av rutinuppgifter, vilket minskar behovet av en stor personalstyrka inom inkasso, vilket leder till betydande besparingar av driftskostnaderna.
 • Påskynda skuldindrivningen, förbättra det totala kassaflödet och den finansiella stabiliteten.
 • Minska risken för fel på grund av mänskliga faktorn i skuldindrivningsprocessen genom att säkerställa att kommunikation och beräkningar är korrekta och konsekventa.
 • Säkerställa efterlevnad av lagar och förordningar, minska risken för böter, juridiska frågor och skador på anseendet.
 • Anpassa interaktionen med gäldenärer, eftersom automatiserade system kan analysera gäldenärens beteende och betalningshistorik för att skräddarsy kommunikation och indrivningsstrategier.
 • Tillhandahålla dataanalys i realtid som ger värdefulla insikter om hur inkassostrategier fungerar, gäldenärers beteende och den totala återvinningsgraden. 
 • Optimera kundupplevelsen genom att tillhandahålla snabb och korrekt kommunikation under skuldindrivningsprocessen, vilket leder till bättre kundlojalitet och kundnöjdhet.
Vilka är några av de viktigaste aspekterna av automatiserad skuldindrivning?

Några viktiga aspekter av automatiserad skuldindrivning innefattar:

 • Automatiserad kommunikation via påminnelser, e-post, textmeddelanden och till och med telefonsamtal till gäldenärer baserat på fördefinierade scheman och triggers.
 • Betalningshantering, inklusive upprättande av betalningsplaner och hantering av transaktioner, vilket minskar behovet av manuella åtgärder.
 • Dataanalys som bedömer gäldenärens beteende och betalningshistorik för att prioritera konton, förutse sannolikheten för betalning och skräddarsy kommunikationsstrategier därefter.
 • Compliance management, som säkerställer att all inkassoverksamhet följer lagar och regler, vilket minskar risken för bristande efterlevnad.
 • Effektiviserade arbetsflöden för uppgifter, såsom kontosegmentering, prioritering och uppföljningsåtgärder, vilket frigör inkassoteam för att fokusera på mer komplexa ärenden.
 • Övervakning och rapportering i realtid, vilket ger insikter i hur arbetet med skuldindrivning fungerar och identifierar områden där förbättringar kan göras.
Automatiserad skuldindrivning - utvalt innehåll


Tillbaka till Ordlista