COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Sverige

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

POLICYER OCH RIKTLINJER

Inköp av och betalning för utrustning, material och tjänster från externa leverantörer måste ske i enlighet med Cognizants fastställda inköpspolicyer. Medarbetare som beställer produkter och tjänster från externa leverantörer via CAPPS-inköpssystemet måste känna till alla policyer om inköp och skulder.

UPPFÖRANDENORMER FÖR LEVERANTÖRER

Relationen mellan Cognizant Technology Solutions (benämns ”Cognizant”) och tredje part som representanter, leverantörer, återförsäljare och underleverantörer (benämns gemensamt ”Leverantörer”) är av stor betydelse. Relationen spelar en avgörande roll för att vi ska kunna nå och upprätthålla goda resultat i våra verksamheter. Tillsammans med våra kärnvärden och affärsuppförandenormer (kallas även Cognizants etiska kod) anger dessa affärsuppförandenormer för leverantörer (betecknas som ”Leverantörsnormer") miniminormer och praxis som Cognizants leverantörer är skyldiga att följa.

pdf

Cognizants etiska kod kan hämtas på vår webbplats:

http://www.cognizant.com/OurApproach/CoreValuesandstandardsofBusinessEthics.pdf

ÖVERTRÄDELSER AV VÅRA UPPFÖRANDENORMER FÖR LEVERANTÖRER

Violation of Our Supplier Standards of Conduct

Vi följer upp leverantörernas arbete genom undersökningar, frågeformulär och granskningar. Om vi anser att en leverantör har brister tar vi eventuellt fram en åtgärdsplan. Om en leverantör inte följer uppförandekoden kan det dock leda till Cognizant avslutar samarbetet, samt att ärendet skickas vidare till lokala myndigheter. Cognizants leverantörer kan rapportera misstänkta överträdelser av uppförandekoden eller specifika betänkligheter rörande Cognizants finansiella omständigheter, redovisningspraxis och revisioner eller misstankar om korruption, bedrägerier eller andra överträdelser, till Cognizants Compliance Helpline. Hjälptelefonen är tillgänglig dygnet runt sju dagar i veckan. Hjälplinjen är också tillgänglig på den krypterade webbplatsen: https://app.convercent.com/en-us/LandingPage/4d46f093-7b10-e611-80c8-000d3ab06827

Cognizant tar alla anmälningar via hjälptelefonen på största allvar. Använd hjälptelefonen för efterlevnad endast för anmälningar i god tro.

LÄS MER

OHS-POLICY (HÄLSA OCH SÄKERHET PÅ ARBETSPLATSEN)

OHS är en integrerad del i processen för val av leverantörer på Cognizant. Leverantörer som arbetar med oss måste:

 • känna till Cognizants OHS-policy
 • förstå Cognizants förväntningar på OHS-aspekter och relaterad verksamhet
 • följa Cognizants OHS-policy samt lagstadgade krav.
pdf 

OHS Policy:

På Cognizant är det avgörande att alla leverantörer följer OHS-policyn:

 • Vi strävar hela tiden att införa klassledande OHS-praxis av högsta kvalitet.
 • Vi upprätthåller högsta möjliga OHS-normer genom banbrytande praxis, väldefinierade organisationspolicyer och genom att göra mer än vad lagen kräver.
 • Det är mycket viktigt för oss att ha en stark företagskultur som hela tiden upprätthåller, tillvaratar och förbättrar Cognizants OHS-standarder och -praxis.

COGNIZANTS MILJÖPOLICY

Global Procurement-teamet kräver att alla leverantörer följer Cognizants miljöpolicy

pdf 

Vi på Cognizant strävar efter en hållbar tillväxt med miljövänlig praxis och en ansvarsfull användning av naturresurser.

 • Vi ska vara djupt engagerade i att bedriva en affärsverksamhet som främjar en företagskultur för miljövänlig, ansvarsfull och hållbar tillväxt.
 • Vi ska efterleva rättsliga krav och andra krav som Cognizant har förbundit sig till och som är relaterade till miljöaspekter.
 • Vi ska iaktta bästa branschpraxis samt stödja frivilliga nationella och internationella policyer, rutiner och initiativ mot klimatförändringar.
 • Vi ska bevara resurser, förbättra energieffektiviteten, minska föroreningarna och avfallsmängden samt hantera avfall på ett ansvarsfullt sätt.
 • Vi ska införa miljövänliga upphandlingsprocesser som ett led i att uppnå miljömålen.
 • Vi ska kommunicera med medarbetare, leverantörer och andra intressenter i syfte att sprida information om organisationens miljömål och miljöresultat.
 • Vi ska mäta inverkan på miljön och hela tiden prestera bättre än de uppsatta målen i syfte att minska påverkan på miljön.
Procure-to-Pay Policyer och riktlinjer | Cognizant Sverige