Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Dagens finansinsitutioner kämpar med proaktiv identifiering och hantering av modellrisk

Cognizant ModelEye hjälper företagen att hantera och mildra modellrisk

 

Cognizant ModelEye är en heltäckande plattform för modellriskhantering för alla modellstyrningsbehov. Med en integrerad strategi för modellering av lager och styrningsarbetsflöden, dokumenthantering, automatiserad resultatövervakning, rapportering och samarbete ger Model Eye grunden för en proaktiv strategi som finansiella institutioner kan använda för att säkerställa modellens tillförlitlighet.

Läs mer om ModelEye och ta en rundtur om lösningsplattformen.

www.cognizantmodeleye.com

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR

Modellager

Upprättar en företagsövergripande katalog över alla modeller och bidrar därmed till att utvärdera den samlade modellrisken.

Konfigurerbara arbetsflöden för modellstyrning

Säkerställer att modellstyrningspolicyer för godkännanden följs och har även intelligenta delegeringsmekanismer som vidarebefordrar valideringsuppgifter till rätt personal.

Automatiserad uppföljning av modellresultat

Minskar behovet av att manuellt beräkna, rapportera och arkivera modellövervakningsprocessen.

Hantering av modelldokumentation

Förvarar alla modellrelaterade dokument i ett inbyggt dokumentarkiv tillsammans med annan viktig information i lagringsplatsen för modeller.

Rapportering och panelstyrning för modellrisk

Rapportering av företagsövergripande modellstatus och processer för modellvalidering.

Varningar, påminnelse och meddelanden

Ett komplett system för tidiga varningar som uppmärksammar dig på potentiella modellrisker.

Hantering av modellproblem och handlingsplaner

Hanterar modellproblem och följer upp åtgärder fram till avslut och från olika intressentperspektiv.

Uppföljning av kopplingar mellan modeller

Spårar alla underordnade modeller vars utdata återfinns i andra modeller.

Spårning av härkomst för modelldata

Spårar modellerna tillbaka till den ursprungliga datakällan.

Verifieringskedja

Säkerställer fullständig spårbarhet genom modellens livscykel och visar graden av ”developmental evidence” och ”effective challenge”.

Kvalitetsgranskning av modeller

Möjliggör granskning av modeller från ett kvalitativt perspektiv.

Teamövergripande samarbete och kunskapshantering

En mängd olika samarbesfunktioner möjliggör arkivering och spridning av företagskunskap.

Teknikneutrala modellkonstruktioner och exekveringsplattformar

ModelEye begränsar dig inte till specifika plattformar för bygge och körning av modeller.

Behörighetshantering

Detaljerad åtkomstkontroll till modellarkivet.

Enkel integrering med företagssystem

Enkel integrering med företagssystem som samlad inloggning, dokumentarkiv och e-postservrar.

RESURSER

ModelEye – lösningsöversikt

Läs om Cognizant ModelEye – lösningen med en stabil modellstyrningsplattform och utvecklad för branschens behov.

Video om Cognizants lösning för modellriskhantering

Med omfattande överblick och styrningsverktyg har du bäst chans att bli framgångsrik samtidigt som du hanterar tillsynsmyndigheternas krav. Med Cognizant ModelEye skyddar du bankens anseende och aktieägarnas intressen med hjälp av bättre insikt i befintliga modeller.

ModelEye-utbildning

Läs om Cognizants effektiva utbildning som säkerställer framgång när ModelEye väl har installerats.

ModelEye – tekniska krav

Läs om hur Cognizants ModelEye-konsulter tillsammans med kundens tekniska team hittar rätt konfigurationer för ModelEye-installationen.

Cognizant ModelEye | Cognizant Technology Solutions