carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

EN NY CHANS I LIVET

Livförsäkringar med
digitala lösningar

Livförsäkringar med
digitala lösningar

260 % ökning av kundernas självservice
Cognizant utvecklade en onlinekundportal och en mobilapp för ett stort livförsäkringsbolag.

Använd data för att anpassa din produktblandning med köparnas beteenden

Data är nyckeln till att öppna den digitala gränsen. Men det finns utmaningar: långsammare tillväxt. Minskande marginaler. Och gamla system som kan sätta dig bakom kurvan.
Cognizant kan hjälpa till. Genom digital transformation kan vi effektivisera din verksamhetsmodell. Vi hjälper dig att bättre hantera din analys, automatisera skadebehandling och utnyttja artificiell intelligens (AI) för din livförsäkring, pensionstjänster, arbetsgivarförmåner eller livränta.

FÖRSÄKRINGSEKOSYSTEM

Riktade lösningar

Risk Profile Gateway

Köp av livförsäkringar lika snabbt som bilförsäkringar.

Digital Life & Annuity

Effektivisera och transformera din liv- och pensionsförsäkringsverksamhet och hantera kundernas föränderliga behov.

LifeAdmin Core

Lansera nya produkter på marknaden snabbare till avsevärt lägre pris per avtal med automatiserade funktioner.

Försäkrings tjänster

Cognizant erbjuder en mängd tjänster som hjälper dig att minska driftkostnaderna, få ut produkter på marknaden snabbare och möta dagens kunders krav på sofistikerade digitala verktyg och en personlig onlineupplevelse.

 • OMVANDLING AV GAMLA PROGRAM

  EN VETENSKAPLIG RISK-/BELÖNING-METOD

  Vem behöver detta

  Organisationer som möter utmaningar med:

  • Legacy IT i en kundcentrerad värld
  • Höga IT- och driftkostnader samt ineffektivitet
  • Flera plattformar med risk för teknikinkurans
  • Integrering med modern digital teknik


  Så hjälper vi

  • Analysera din arkitektur av befintliga system och identifiera problem, möjligheter och plattformar
  • Rationalisera och modernisera din programportfölj för att möta affärsbehov med låg total ägandekostnad
  • En vetenskaplig risk-/belöningsanalysmetod för beslut om plattformskonvertering
  • Analysera fyra riskområden: teknisk genomförbarhet, produkthänsyn, affärs- och IT-förtroende
  • Analysera sju belöningsområden: intäktsskalbarhet, försäljningskostnader, tid till marknaden, kundcentricitet, funktionell tillräcklighet, användbarhet och programtillgänglighet


  Vad du vinner

  • Gör en tydlig identifiering och värdering av fördelar och risker med plattformskonverteringar
  • Få värdefulla datapoäng till ett beslutsunderlag för affärsnytta och vinn stöd från intressenter
  • Säkerställ samstämmighet mellan verksamheten och IT för ditt plattformskonverteringsprogram
 • PORTALSTRATEGI OCH BEDÖMNING

  UPPDATERA KUNDUP-PLEVELSEN

  Vem behöver detta

  Organisationer som möter utmaningar med:

  • En otillräcklig kundportal för webbaserade köp och tjänster 
  • Begränsade och ofullständiga onlinefunktioner
  • Låga självbetjäningsvolymer och höga tjänstekostnader
  • Oförmåga att utnyttja webbnärvaro som konkurrensfördel 
  • Oförmåga att attrahera kunder ur millenniegenerationen


  Så hjälper vi

  • Vi fokuserar på centrala aspekter som digital strategi och innovation, digital marknadsföring, digital driftmodell, möjliggörande och integrering av digital teknik, digitalt och interaktivt innehåll samt branschcentrerade digitala lösningar 
  • Vi gör en detaljerad webbaserad utvärdering av funktionella och arkitektoniska delar.
  • Vi levererar en färdplan för framtiden för alla dina intressenter


  Vad du vinner

  • Anpassa en webbstrategi för företag till dina affärsmål 
  • Främja tillväxt och förbättra effektiviteten för kunder, kanalpartner och medarbetare 
  • Få upp till dubbelt så hög ombudsproduktivitet med förbättrade webbfunktioner
  • Spara upp till 50 000 USD på var tiotusende kundserviceförfrågan
  • Förbättra produktiviteten och anpassa dig till affärsmässiga förändringar
 • DISTRIBUTIONSTRANSFORMATION

  FÖRBÄTTRA KANAL-EFFEKTIVITETEN

  Vem behöver detta

  Organisationer som möter utmaningar med:

  • Deltagare med bristfälliga utbildningar/kunskaper
  • Felmatching av kanaler och målkundsegment
  • Felmatchning av kanaldeltagarnas resultatmått och affärsmål
  • Brist på försäljningsverktyg och information för att snabbt avsluta transaktioner


  Så hjälper vi

  • Vi fokuserar på att förse kanaldeltagare med möjligheter, motivation och nödvändiga verktyg
  • Vi använder ett KPI-baserat ramverk som underlättar välgrundade beslut på nyckelområden som blandning/tillväxt av kanaler, segmentmappning, standardisering av försäljningsprocesser samt teknik- och verktygsaktivering
  • Vi levererar en lösning i fyra delar: distributionsplaneringsstrategi, byrårekryteringsstrategi, introduktion samt livscykelhantering och resultathantering


  Vad du vinner

  • Upp till 25 % kostnadsbesparingar på distributionsrelaterade aktiviteter
  • Upp till 10 % högre konsulteffektivitet, mer kundtillvända och intäktsgenererande aktiviteter
  • Besparingar genom mindre samtalsvolym och supportkostnader för enskilda kontor
 • RATIONALISERING AV PROGRAMPORTFÖLJEN

  RATIONALISERA OCH MODERNISERA

  Vem behöver detta

  Organisationer som möter utmaningar med:

  • Flera program med överlappande funktioner samt lågt affärsvärde och tekniskt värde
  • En programportfölj som inte är anpassad till affärsstrategin
  • Äldre program som fördröjer reaktioner på affärsbehov 
  • Höga driftkostnader


  Så hjälper vi

  • Rationalisera programportföljen genom att strategiskt välja mellan att behålla, slopa eller modernisera enskilda program
  • Anpassar din rationaliserade portfölj till ditt företag 
  • Uppfylla dina affärsbehov med lägsta totala ägandekostnad och högsta flexibilitet


  Vad du vinner

  • "Kör bättre" med resurssnålare och modernare program, för lägre kostnader och högre agilitet 
  • Skapa överensstämmelse mellan affärsverksamheten och IT-avdelningen
  • Skapa en ekonomisk motivering för modernisering
  • Få en komplett färdplan för modernisering, inklusive snabba vinster
 • EFFEKTIVITET I VERKSAMHETSMODELLER

  HÖGRE PROCESS- OCH KOSTNADS-EFFEKTIVITET

  Vem behöver detta

  Livförsäkringsbolag ställs inför utmaningar med:

  • Flera äldre program som orsakar inkonsekvenser i behandlingen och försenad service
  • Komplexa produktlanseringar med långa tider till marknaden 
  • Efterlevnadsproblem under revisioner på grund av bristande processdisciplin
  • Låg processkvalitet, med alltför stora antal felkvoter och omarbetningar, långa genomloppstider och överbelastning av arbetskraften
  • Begränsad processdokumentation, med stort beroende av nyckelpersoner
  • Stort antal rapporter och manuell hantering i processer
  • Vaga åtgärdsplaner för att bättre effektivitet och ROI


  Så hjälper vi

  • Vi omstrukturerar dina affärsprocesser och rekommenderar en verksamhetsmodell baserad på Cognizants egenutvecklade PRIME-metod
  • Vi definierar en framtidsvision och en driftmodell som du vill uppnå genom att jämföra dina aktuella processer med branschens bästa praxis och processriktmärken
  • Använd affärsprocesskartor som analysverktyg 
  • Vi hittar luckor, ger BPR-rekommendationer och hjälper dig till snabba förbättringar


  Vad du vinner

  • Upp till 20 dagar kortare tid för att upprätta en plan
  • Upp till 20 % i besparade driftkostnader genom nya affärsprocesser
  • Upp till 10 % högre effektivitet i ombudsmedarbetarnas tid och effektivisering av arbetsflöden
  • Högre verksamhetseffektivitet i avtalsrelaterad kundservice
 • DATA OCH ANALYSSTRATEGI

  FÅ ANVÄNDBARA INSIKTER

  Vem behöver detta

  Organisationer som möter utmaningar med:

  • Bristande tydlighet avseende ROI och affärsfördelar med statistisk analys 
  • Oförmåga att skapa överensstämmelse mellan lokala och externa data för härledning av praktiska "användningsklara" insikter 
  • Brist på beprövade metoder för att se möjligheter till kors- och merförsäljning
  • Otydlig analysexekvering på grund av låg datakvalitet


  Så hjälper vi

  • Vi använder nyckeltal för försäkringsbranschen för jämförelser och trendanalyser
  • Vi använder datautvinning för att identifiera rotorsaker där faktabaserade insikter kan hämtas 
  • Vi tillhandahåller praktiskt genomförbara rekommendationer för högre affärsvärde


  Vad du vinner

  • Segmentering och analys av kundkanaler
  • Bättre reduktion och förebyggande av bedrägerier 
  • Potentiella nya affärsmöjligheter med nya och befintliga kunder
 • IMPLEMENTERING AV ADMINISTRATIONSSYSTEM FÖR ORACLE-FÖRSÄKRING

  NÅ DINA OIPA-MÅL

  Vem behöver detta

  Försäkringsgivare som vill:

  • Få stora affärsfördelar från en klassledande Oracle-administrationsplattform 
  • Hålla sig uppdaterade om OIPA för att utnyttja de senaste funktionerna 
  • Standardisera och konsolidera flera äldre plattformar till OIPA 
  • Använda OIPA som strategisk administrationsplattform för aktiva avtal

  Så hjälper vi

  • Den enda Oracle Platinum-partnern med OIPA-specialisering
  • Tjänster: produktrådgivning/konsulttjänster, plattformsbaserade lösningar, implementering, underhåll och uppgraderingar
  • Erfarenhet: över 350 OIPA-medarbetare; stöd för 2,5 miljoner försäkringar
  • Ramverk: OIPA-implementering, versionsuppdatering, konvertering, konsolidering, underhåll
  • Acceleratorer: Över 25 verktyg för konsult- och leveransfunktioner
  • TPA-tjänster: 700 000 försäkringar i produktion  


  Vad du vinner

  • Sänk kostnaden i förhållande till kvaliteten genom snabb och enhetlig IOPA-implementering 
  • Uppfyll kortfristiga regelkrav och strategiska affärsmål
  • Snabbare produktinnovation och kortare tid till marknaden
  • Lägre kostnad per försäkringsavtal och lägre TCO
  • Lägre transformationsrisk och obefintlig efterlevnadsrisk

Ytterligare funktioner

Från handläggning av försäkringsavtal till effektiviserad fakturahantering till en bättre kundupplevelse – Cognizant kan på flera sätt hjälpa försäkringsgivare att driva mer effektiva back och front office-verksamheter.

 • AFFÄRSPROCESSTJÄNSTER

  30 MILJONER FÖRSÄKRINGS-AVTAL HANTERADE

  Affärsprocesser för livförsäkringar är en viktig del av vår verksamhet. Varje dag hanterar vi nästan 30 miljoner livförsäkringar, fler än 4 miljoner pensionsförsäkringar och 14 miljoner closed block-försäkringar. Våra affärs- och teknikexperter erbjuder leverantörstjänster som hanterar alla identifierbara affärsprocesser, både enkla och komplexa, vilket minskar utgifter eller omvandlar ett företag – eller rentav både och.
 • ANSPRÅKSHANTERING

  MINDRE KOSTNADER OCH KRÅNGEL

  Vårt team har utvecklat administrationssystem för både grupplivförsäkringar och sjukpenningsanspråk för större leverantörer. Med hjälp av Cognizants serviceorienterade arkitektur kan dessa minska kostnader och det administrativa arbetet.
 • ANVÄNDARGRÄNSSNITT FÖR KANALER OCH KUNDER

  FÖRBÄTTRA KUNDERNAS LOJALITET

  Webbportaler som skapats särskilt för livförsäkringsbranschen av experter kan förbättra kundlojaliteten och effektivisera kommunikationen med anställda.
 • FAKTURERING OCH UTBETALNINGAR

  EFFEKTIVARE OCH MENINGS-FULLARE FAKTURERING

  Mer effektiv fakturering kan sänka kostnaderna för policyägande och öka produktiviteten. Dessa lösningar kan även integreras med gruppkundslönssystem. Vi är även specialiserade på att konsolidera flera små utbetalningssystem till effektivare företagslösningar.
 • POLICY- OCH BYRÅADMINISTRATION

  HANTERA, INTEGRERA, EFFEKTIVISERA

  Cognizants anpassade lösningar kan hantera, integrera och effektivisera policyadministration. System som anpassats på rätt sätt minskar kostnaderna för administration av en mängd olika försäkringsprodukter. Se hur våra lösningar för kompensation av ombud inkluderar affärsregler för varje separat försäkringsprodukt du erbjuder.
 • TESTNING OCH KVALITETSSÄKRING

  FÖR FELFRIA PROGRAM

  Det är viktigt men även svårt att se till att programmen körs felfritt. Cognizants kvalitetssäkringsexperter kan hjälpa dig genom hela processen, eller så kan du outsourca den till oss.
 • GRUNDLÄGGANDE AFFÄRSFUNKTIONER

  MINDRE OVERHEAD-KOSTNADER, BÄTTRE KUNDUP-PLEVELSER

  Vi erbjuder lösningar för hela företagets resurshantering, däribland efterlevnadsövervakning, HR-system och ett brett utbud av redovisningsfunktioner. Vad gäller kärnverksamheten tar vi ansvar för ett brett utbud av affärsfunktioner i back office. Samarbeta med Cognizant – minska merarbetet och förbättra kundupplevelsen.
 • LÖSNINGSRAMVERK

  TVÅ VÄRDEFULLA VERKTYG

  Cognizants försäkringsinfopanel hjälper dig att effektivt spåra försäljning och marknadstrender. Och vår Intellimigrator flyttar försäkringsprogram till nya plattformar vid behov.

Hur digitala lösningar transformerar försäkrings-kundupplevelsen

Spela upp video

Vår erfarenhet av att arbeta med Cognizant har varit en resa av möjligheter och framgång.

Director image
Chairman, CEO och President för National Life

Mehran Assadi

FÖRSÄKRINGSHANTERING

Ledarskap

Gordon Sanders

Consulting and Business Transformation Leader

Gordon Sanders, Consulting and Business Transformation Leader
Steven Waldrop

Business and CX Transformation Leader