COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer
  • Strävar mot ökad tillväxt genom att omforma affärsmodeller, modernisera produkter och förbättra kundupplevelsen.
  • Förnyar och hanterar dina viktigaste affärsprocesser genom nya arbetssätt.
  • Förenklar, moderniserar och ger säkerhet till IT-infrastrukturen och programmen – verksamhetens grundstomme.
COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Sverige

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Cognizant tillämpar rigorösa interna kontroller för att säkerställa vårt åtagande för etiskt beteende, korrekt riskhantering och exemplariska företagsrutiner.

Våra interna kontroller upprätthålls av ett effektivt och långtgående bolagsstyrningssystem som tillämpas av vår ledningsgrupp under överinseende från en oberoende styrelse. Som en av landets ledande sponsorer av permanenta uppehållstillstånd (”green cards") har Cognizant i synnerhet goda efterlevnadsmeriter vad gäller att utöka den växande permanenta arbetskraften i USA med högutbildad personal.

Vår verksamhet uppfyller de strängaste kraven från tillämpliga tillsynsmyndigheter, inklusive USA:s arbetsdepartement.

Våra etik- och efterlevnadsprogram innehåller flera nyckelåtgärder som säkerställer att de uppfyller de strängaste kraven. Åtgärderna innefattar:

  • Vår verksamhet, och särskilt våra enheter för invandring och viseringsansökningar, arbetar enligt noggrant definierade förvaltningsregler och under överinseende av ett efterlevnadsteam som består av juridiska experter med inriktning på migrationsfrågor. Teamet rapporterar direkt till chefsjuristen.

  • Cognizants viseringsefterlevnadsförfaranden leds av vår chefsjurist och verkar separat från affärsenheterna, enligt en bästa-praxis-standard för branschen. Vi har 10 medarbetare och två jurister som arbetar nästan uteslutande med viseringsefterlevnad – ett tydligt bevis på att vi prioriterar de regler och regleringar som styr viseringsförfaranden.

  • Cognizants chefsjurist, Chief Security Officer och deras personal säkerställer att ledningen och medarbetarna efterlever alla interna policyer samt tillämpliga lagar och regleringar.

  • Vår ledningsgrupp och styrelse granskar regelbundet våra styrfunktioner och affärspolicyer utifrån ett efterlevnadsperspektiv samt för att ge vägledning och förbättra våra styrdokument, så att de bidrar till vår tillväxt och skyddar vårt anseende.

  • Cognizant har en tipslinje där medarbetare, kunder, leverantörer och andra parter anonymt kan rapportera eventuella fall av oetiskt beteende till vår ledning och styrelse.

Relevansen av våra etik- och efterlevnadsprogram är uppenbar sett till resultaten från en revision av vår efterlevnad av H-1B-viseringslagstiftningen som genomfördes av USA:s arbetsdepartement (DOL). DOL granskade samtliga Cognizants förfaranden från 2001 till 2008 och fann en efterlevnadsgrad på 99.7 procent under sjuårsperioden.

Interna kontroller | Cognizant Technology Solutions