carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Sverige

Framtiden för läkemedel

GE VETENSKAPEN STÖRRE PÅVERKAN

Upptäck nya arbetssätt som hjälper till att förbättra processer, anamma ny teknik och öka konkurrenskraften på dagens globala marknader för livsvetenskap.

FÖRKORTA VÄGEN TILL MARKNADEN


Få den agilitet och hastighet som behövs för att påskynda den digitala omställningen och få bättre vårdutfall.

För dagens livsvetenskapsföretag utgör förlegade affärsmodeller ett hinder för omvandlingsinitiativen. De försämrar tillväxten och förmågan att hålla takten med kundernas och marknadens krav. Den konstanta friktionen gör processerna tröga och verksamheten dyrare. 

Cognizant hjälper dig. Våra BPS-tjänster (Business Process Services) inom livsvetenskap hjälper leverantörer inom läkemedelsindustrin, bioteknik, medicintekniska enheter och allmänmedicin att få ut sina produkter på marknaden snabbare, sänka kostnaderna för framtagning av läkemedel och förkorta cykeltiderna.

Från humanvetenskap till automatisering – branschledare väljer oss för att få hjälp med omställning till digitala lösningar som ger bättre vårdresultat. Vill du förbättra kliniska processer, effektivisera försäljningen eller förbättra läkemedelssäkerheten? Cognizant gör det möjligt för dig att utnyttja globala tjänster på nya sätt.

 

Tjänster

EFFEKTIVISERA AFFÄRSPROCESSER


Med vår djupa förståelse av dagens livsvetenskapsbransch erbjuder vi affärsprocesstjänster som gör att du kan arbeta mer effektivt, ändamålsenligt och virtualiserat. Resultatet blir att du kan effektivisera och kostnadseffektivt hantera kostnader, kundtjänst och tjänsteverksamheten – och rikta interna affärsresurser mot mer strategiska och mervärdesskapande projekt.

 • HANTERING AV KLINISKA DATA

  BEPRÖVAT, MOGET OCH AUTOMATISERAT

  Våra tjänster för hantering av kliniska data erbjuder beprövade och mogna datahanteringsprocesser med integrerad övergång, kvalitetskontroll och kvalitetssäkring. Vi använder teknik och analys för att tillhandahålla processautomatisering, kontinuerlig processförbättring samt stabila och skalbara tjänster för datahanteringsplattformar. Och vi hjälper dig att snabbare få åtkomst till information genom en minskning av databaslåsningstiden med 30 %. 

  Våra tjänster innefattar:

  • Utformning av kliniska prövningar
  • EDC-produktkonfiguration
  • Validering och inmatning av kliniska data
  • Biostatistisk programmering och analys
  • Produktion av tekniska och medicinska facktexter
  • Kod- och ordlistehantering
  • Laboratoriedatahantering
 • FARMAKOVIGILANS

  IDENTIFIERA OCH HANTERA SÄKERHETSRISKER

  De ökade kraven på läkemedelssäkerhet driver livsvetenskapsorganisationer att anamma en proaktiv farmakovigilansstrategi (PV) och införa aggressiva åtgärder som syftar till att upptäcka och hantera potentiella säkerhetsrisker. Samtidigt möter de utmaningar vad gäller regelefterlevnad och att sänka kostnader.

  Cognizants Center of Excellence (CoE) för farmakovigilans hjälper dig att genomföra en lämplig farmakovigilansstrategi. Vårt heltäckande utbud av lösningar är baserat på vår omfattande erfarenhet av konsulttjänster för läkemedelssäkerhet, implementering av IT-lösningar och outsourcing av farmakovigilansprocesser för lägre juridiska och affärsrelaterade risker.

  Vi är i ett unikt läge att hjälpa globala företag inom läkemedelssäkerhet och farmakovigilans till bättre resultat med:

  • Leverans med ett enda mål : omvandlad farmakovigilansverksamhet
  • Projekt på basis av IT-BPO-konsultsynergier och funktionsövergripande samarbete mellan olika FoU-funktioner som klinisk datahantering, farmakovigilans, produktion av medicinska facktexter, statistisk analys och programmering.
  • Mätvärdesdrivna interaktioner som använder en integrerad och kontinuerlig processförbättringsteknik.
 • FÖRFATTANDE OCH PUBLICERING AV MEDICINSKA FACKTEXTER

  TYDLIGA, KORREKTA DOKUMENT

  Det ökande antalet regleringar för läkemedelssäkerhet, som riskutvärdering och begränsningsstrategier, leder till större, längre och mer komplexa kliniska prövningar. Resultatet är att globala regelmyndigheter kräver fler kliniska dokument.

  Cognizants team för författande och publicering av medicinska facktexter har djup erfarenhet och kompetens när det gäller att sammanfatta och kommunicera resultat och översätta komplex dataanalys till begripliga dokument. Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster för författande och publicering av medicinska facktexter. Vårt team med läkare, doktorander inom livsvetenskap och doktorer har erfarenhet från alla större vårdområden och dokument rörande globala regelverk. De levererar tydliga, vetenskapligt korrekta dokument som efterlever regelkraven till fullo. Dessutom använder vårt publiceringsteam ledande verktyg såsom ISI Toolbox, Liquent Insight och eCTD express. 

 • BIOSTATISTIK OCH STATISTISK PROGRAMMERING

  ÖVER HELA VÄRDEKEDJAN

  Cognizants BPS-verksamhet (Business Process Services) inom livsvetenskap erbjuder innovativ biostatisk och statistiska programmeringstjänster som del av vårt kliniska produktutbud. Våra tjänster täcker alla aspekter av den biostatistika värdekedjan – från framtagning av en plan för statistisk analys till utarbetande av ett statistiskt metodikavsnitt av kliniska studierapporter för inlämning till tillsynsmyndigheter. 

  Tack vare gedigen erfarenhet av att leverera heltäckande biostatistisk analys och programmering säkerställer vi kliniska dataprocesser baserat på mätvärden från platser i hela världen – USA, Indien, Europa, Argentina och Kina – och erbjuder bättre täckning genom en unik leveransmetod i globala nätverk.  

   

DE SENASTE IDÉERNA

NYHETER

LÄS MER OM OSS
Se alla nyheter från Cognizant

Håll dig uppdaterad på vad som händer hos Cognizant.


EVENEMANG

DATUM ATT KOMMA IHÅG
Se alla Cognizant-evenemang

Kom och träffa oss på våra kommande evenemang.

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att se till både dåtiden och framtiden. Det är ett stort löfte, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.