carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

Påverka mer med praktiska insikter

TURBOLADDA DEN DIGITALA VERKSAMHETEN MED ANALYTISK KRAFT

Sätt den digitala analysen i centrum för verksamheten så att du kan lära dig och anpassa dig till kundernas behov och få resultat på nästa nivå.

ARBETA PÅ TOPPNIVÅ MED KUNSKAPSDRIVNA AFFÄRSPROCESSER


I takt med att de analytiska funktionerna utökas får företag fler sätt att överträffa kundernas förväntningar. Integrerad analys omfattar processer  från början till slut och ger den kunskap du behöver för att hålla steget före kunderna och konkurrenterna.

Operationell analys blir ett oerhört kraftfullt verktyg när det används strategiskt. Företag kan tillvarata insikter för att hitta nya sätt att betjäna kunderna, nya produkter och tjänster att utveckla och nya resultat att eftersträva, till exempel möjlighet att skapa nya intäktskällor och kostnadsbesparingar.

Och med rätt datastrukturer och kunskapssystem kan företag automatisera hur de använder analys genom att anpassa sig till kunderna och leverera höggradigt personanpassade upplevelser.

SE VÅRA ERBJUDANDEN

DE SENASTE IDÉERNA

LÖSNINGAR

SKAPA ETT ANALYSEKOSYSTEM


Med integrerad analys kan beslutsfattare få de kunskaper de behöver utan att byta applikation, navigera bland flera olika rapporter eller ta hjälp av specialister på omvärldsanalys.

Repeterbara och integrerbara förutsägelser förbättrar processer, sänker kostnader och ökar produktiviteten. Du får också praktiskt tillämplig information när och där det behövs som mest.

 • SÄLJ- OCH MARKNADSFÖRINGSLÖSNINGAR

  DJUPA INSIKTER I FÖRSÄLJNING OCH MARKNADSFÖRING

  Genom att integrera analysfunktioner i dina applikationer för försäljning, marknadsföring och kundservice kan du optimera säljstyrkans produktivitet, vinna fler kontrakt och expandera marknaden med praktiska kunskaper.

  Segmentering per agent/mäklare

  Få bättre information om säljarnas resultat per produkt, förbättra försäljningen till kunderna per produkt och agent, höj intäkterna genom snabbare konverteringar, sänk kostnaderna med bättre säljarprestationer och förkorta tiden till marknaden.

  Fler förslag som leder till offerter

  Stärk dina säljprocesser från början till slut med kunskap om leveranstidens betydelse vid förslag, skäl till misslyckade konverteringar och vägledning om vilka förslag som fungerar bäst och varför.

  Marknadsanalys och tillväxt

  Kartlägg information om försäljning, marknadsföring och kundservice i dina olika kundsegment. Med kontinuerlig och tillämplig information kan du expandera marknader och säljprocesser.

  Högre effektivitet i intäktscykeln

  Hämta information som förbättrar intäkts-/inkomstcykeln i styrprocessen. Lär dig att förkorta återhämtningstider och öka effektiviteten vid behandling av försenade intäkter.

  Förutse beställningar med hög risk och gör omprioriteringar i lagret

  Skaffa kunskap om och utvärdera åtgärder som allokerar beställningar till lagerstatus per volym, tid och fullföljande. Oavsett om du fokuserar på produkter eller tjänster anpassar den här lösningen behov efter efterfrågan med effektiva processer samt optimerar anpassningar i syfte att sänka kostnader och förbättra förhållandet mellan beställningar och försäljningar.

  Hantering av digitala kampanjer

  Dra nytta av nyckelfunktioner: förbättrad rapportering, högre registrering på listor, bättre merförsäljning, kundlojalitet och intäktsprognoser. Bättre reklamkampanjer från början till slut med insikter i nya merförsäljnings- och korsförsäljningsprogram, till exempel effektiviteten hos rubriker och banners.

  Affärsprognosplattform

  Genererar insikter och åtgärder på ett flertal plattformar för kontaktcenter, försäljning och marknadsföring. Med den här lösningen kan du öka produktiviteten och sänka kostnaderna genom att allokera ärendevolymer, arbeta med problemvolymer eller hantera säljpersonalbesättningen. Du kan dynamiskt förutspå och planera besättningen för höga arbetsbelastningar eller minskad aktivitet, och skapa nya procedurer för att förkorta säljprocesstiden.

 • KUNDSERVICELÖSNINGAR

  PROGRAMMERA FÖR EN ÖVERLÄGSEN KUNDSERVICE

  Skapa och distribuera analyslösningar direkt i kundserviceapplikationer, vilket stärker din konkurrensmässiga fördel.

  Färre eskaleringar

  Förbättra kundnöjdheten med nya insikter och snabba svar på supportproblem, inklusive förstagångslösningar och proaktiva kundinteraktioner som minskar antalet eskaleringar. Resultatet är ökad kundnöjdhet med lägre kostnader för uppföljande support.

  CSAT-prognoser

  Förstå och främja kundnöjdhet i dina kundtjänst- och supportcenter. Förutse potentiella kundproblem som har en negativ inverkan på kundnöjdheten och agera snabbt för att lösa problem innan de eskalerar.

  Förutse stämningar

  Använd serviceavtal (SLA) och driftanalys för att mäta kundernas stämningsförbättringsalternativ och öka medvetenheten om varumärket. Förbättra aktuella eller framtida skiftningar i kundstämningarna genom att implementera nya åtgärder.

  Förutsägelse av återaktivering av ärenden

  Inkluderar baslinjeinformation och nya processer för korrekt avslut av supportärenden första gången och färre eskaleringar, lägre uppföljningskostnader och ökad kundnöjdhet.

  Support Halo Platform

  Skapar utdata från analys av driftmätvärden för en "halo" med full kundtjänstsöversikt – avgörande för att skapa kund-, produkt- och tjänstvyer, eller för analys av de bästa kandidaterna för processförbättringar till en låg kostnad.

  Förbättrad nettopromotorpoäng (NPS) för kunder

  Få kunskap och förbättra din NPS-kundpoäng genom att använda de mätvärden som har störst inverkan i kundinteraktioner.

  Kundnöjdhetsprognos för registreringsprocesser

  Förbättra din förståelse av och framgång med registreringsprocesser och slutföranden. För alla ”registrera mig”-processer eller samtyckesåtgärder kan du förutsäga utfall, göra processen och slutförandet smidigare samt höja kundernas tillfredsställelse vid registrering.

  Prognos för kundbortfall vid registrering

  Använd kundbortfallsprognoser för att identifiera vilka registreringar som har störst inverkan på verksamheten och vilka som löper störst risk att misslyckas. Du kan använda dem för att analysera prospekt i försäkringsbolag, reklambyråer med mera.

 • Lösningar för försäkringsbranschen

  LÄGRE KOSTNAD, HÖGRE TILLFREDSSTÄLLELSE

  Högautomatiserade och processdrivna försäkringsapplikationer är toppkandidater för integrerad analys som ger kontinuerliga insikter.

  Insikter för försäkringsagenter och -mäklare

  Segmentera och gruppera till kundtillvända resurser för att få större förståelse för resultat, marknader och kunder, i förhållande till produkter och försäljning. När din direkta eller indirekta säljpersonal får bättre kunskap bidrar det till att öka intäkterna och minska tiden till marknaden samt den generella konverteringskomplexiteten.

  Förbättrad konverteringstakt vid förslag på planer

  Förstå konverteringstider och vad som leder till framgångsrika konverteringar genom att använda data om försäkringar, förslag på försäkringar och agenter/mäklare. Se tydligt hur du kan förkorta tiden för färdigställande av förslag, gruppera förslag efter framgångsfaktorer och öka den generella konverteringsfrekvensen. Förstå konverteringstider och vad som leder till framgångsrika konverteringar genom att använda data om försäkringar, förslag på försäkringar och agenter/mäklare.

  Mindre omarbete med tillägg

  Effektivisera inkorporeringen av första tillägget och minska tiden och kostnaden för omarbetningar – både genom förstahandsprocesser och ärendeprognosanalys.

  Prognostisering av tilläggsvolym

  Koppla tilläggsvolymen till bästa processtyp och besättning. Sänk kostnaderna och öka utdata genom att anpassa tillägg per komplexitet och bästa process.

  Färre beloppsannulleringar

  Förbättra kontantreservbesparingarna, sänk kostnaderna och öka det totala antalet inkommande premier genom att minska antalet annullerade försäkringar.

  P&C Personal Lines – färre annullerade försäkringar

  Förbättra underwriting-verksamheten – till exempel påverkan på annulleringar, högre premieintäkter genom färre felaktiga annulleringar – och sänk kostnaderna genom förbättrade underwriting-processer.

  Avdrag vid annulleringar av kommersiella försäkringar

  Förutse skäl till annulleringar och deras effekter, utveckla nya processer som minskar antalet annulleringar på förhand och öka intäkterna från premier.

  Riktmärke för specialprogram och sänkta kostnader för skadereglering

  Optimera sjukvårdsförsäkringsprogram genom att förutse vilka processer som behövs för att korrigera felaktiga skaderegleringsanspråk. Hjälp användarna att förstå och justera skaderegleringsprocessen genom att hitta problem innan deras effekter blir kännbara.

  Prioritering av anspråk

  Optimera skaderegleringshanteringen och minska kostnader genom rationalisering av volymer och bemanning, tidig identifiering av problem med mera.

  Mindre fördröjningar i faktureringen

  Förutse effekter på mätvärden och åtgärder som förbättrar faktureringsprocessen och intäkterna. Hämta information om gamla/ej betalda fakturor och vidta åtgärder för effektivare fakturabetalningar och förkorta tiden till betalning.

  Optimera avskrivningarna och lägg mindre arbete på inkassering

  Åtgärda problem med prognossammanställning, agera enligt konsekvensbedömningar och anpassa processer för generellt högre intäkter och kortare tid till betalningsmottagning.

 • SJUKVÅRDSLÖSNINGAR

  FÄRRE OMARBETNINGAR OCH SNABBARE ANSPRÅK

  Integrera analys i backoffice-system för att optimera processer, förbättra personalens produktivitet och öka kundnöjdheten.

  Optimering av leverantörsdatahantering

  Förutse och minska felvolymer och omarbetningar av processer och anspråk bättre. Utnyttja leverantörssegmentering i kombination med detektion av avvikande värden och prestandaförbättringar som leder till lägre kostnader och generella leverantörsprocessförbättringar.

  Effektivare skaderegleringsprocesser

  Minska tiden som krävs för att avsluta skaderegleringar och sänk generella relaterade kostnader Effektivisera generella skaderegleringsprocesser.

  Prognoser för skaderegleringars korrekthet och volym

  Förstå och bekräfta skaderegleringarnas riktighet i ett tidigt skede. Hämta information om skaderegleringsvolymer för att förbättra personalens produktivitet och resultat. Resultatet är betydande kostnadsbesparingar och högre kundnöjdhet under skaderegleringsprocessen.

  Färre nekanden före auktorisering

  Minska antalet nekade skaderegleringsanspråk med förebyggande åtgärder, kunskap och processer som ökar tydligheten före auktorisering. Sänk kostnaderna och öka intäkterna från skaderegleringar med högre korrekthet och färre nekanden i slutet av processen.

  Förutse godkända anspråk direkt

  Förstå och förutse anspråksgodkännanden direkt och förbättra därmed anspråkens generella framgångsfrekvens. Sänk kostnaderna genom att fokusera på anspråk med problem som kräver uppmärksamhet, förkorta genomloppstiden för framgångsrika anspråk och förbättra anspråkens godkännandefrekvens/intäkter samt minska mängden omarbetningar.

  Mindre fördröjningar i faktureringen

  Förutse effekter på mätvärden och åtgärder som förbättrar faktureringsprocessen och intäkterna. Hämta information om gamla/ej betalda fakturor och vidta åtgärder för effektivare fakturabetalningar och förkorta tiden till betalning.

  Optimera avskrivningarna och lägg mindre arbete på inkassering

  Förutse problem med inkassering bättre och agera enligt konsekvensbedömningar, och anpassa processer för generellt högre intäkter och kortare tid till betalningsmottagning.

  Leverantörsprofilering

  Möjliggör kostnadsoptimering av leverantörsnätverk och avtalsinnehåll samt processförbättringar. Använd segment för att öka framgångsfrekvensen med leverantörer.

 • DIGITALA IT-LÖSNINGAR

  VISUALISERA DEN DIGITALA KRAFTEN

  Kombinera integrerad analys med digital kraft och förfina processer över hela företag, och få inspiration till nya affärsmodeller.

  Öka framgångsfrekvensen för digitala/onlinebaserade publiceringar

  Förbättra framgångsfrekvensen för publiceringar online genom att anpassa processerna till typ och geografi. Få nya insikter som ökar intäkterna för miljöer med digitala publiceringar.

  Övervakning och förutsägelser för bedrägerier i samband med publiceringar online

  Minska antalet bedrägliga publiceringar via avvikande värden och prediktiva åtgärder, vilket ökar framgångsfrekvensen för publiceringar genom högre noggrannhet och en bättre kundupplevelse.

  Allokera applikationsförbättringar

  Hantera förutsägelser och förbättra därmed den generella noggrannheten och kundnöjdheten samt öka intäkterna genom bättre validering av mappningens noggrannhet.

  Infopaneler för mappning och kunskapsvisualisering

  Använd den här plattformen för validering och uppföljning av mappning för att öka antalet korrekta mappningar och justeringar och förbättra din konkurrensfördel.

  Minska antalet rapporterade problem och problemlösningsfall hos kontaktcenter

  Få bättre kunskap med mönsterigenkänning och textutvinning så att du kan effektivisera problemlösningen för digitala B2B-tjänster.

  Förbättra den prediktiva kvaliteten i avancerad analys

  Använd våra maskininlärningsmodeller för att förbättra IT-världens ledande och mest avancerade prediktiva analysfunktioner i det digitala landskapet.

  Feedbackanalys för upplärning i algoritmer

  Minska antalet falska positiver i det digitala landskapet av avancerad analys och förbättra leveranstiderna för komplexa prediktiva modeller genom att minska resursbegränsningar och test-/valideringstider.

  Communications Servicing Order Failure Halo

  Använd analys med problem- och felidentifiering för att öka produktiviteten och minska antalet misslyckade reparationer, onödiga servicebesök samt kostnader för teknikers arbetstid.

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att se till både dåtiden och framtiden. Det är ett stort löfte, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.