COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Sverige

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Våra medarbetare åtar sig att följa de högsta kraven på personligt och professionellt beteende.

Vår ledningsgrupp har skapat och upprätthållit en stark etisk kultur, som övervakas av en oberoende styrelse. Våra policyer och rutiner återspeglar bolagsstyrningsinitiativ som uppfyller NASDAQ:s noteringskrav och Sarbanes-Oxleys krav på bolagsstyrning. Våra policyer för bolagsstyrning återspeglar våra centrala värderingar.

HUVUDPRINCIPER

 • Etiska normer: Tydliga och fastställda kärnvärden, standarder för bolagsstyrning och vår etiska kodex övervakas och bekräftas årligen av våra medarbetare.
 • Oberoende styrelse: En majoritet av vår styrelse anses vara ”oberoende” enligt NASDAQ-börsens regler och definitioner.
 • Nominerings- och bolagsstyrningskommittén: Den här kommittén tar fram och rekommenderar bolagsstyrningspolicyer och övervakar utvärderingen av styrelsens effektivitet.
 • Revisionskommittén: Alla medlemmar i revisionskommittén är ”oberoende” chefer och en medlem är ”revisionskommitténs ekonomiska expert”.
 • Policy för avbrott/insiderhandel: En särskilt strikt policy för insiderhandel har utformats för att förhindra förekomst av eller ens tecken på förekomst av oegentlig handel med vår aktie av medarbetare och chefer. Den här policyn försäkrar våra aktieägare, analytiker och andra om att marknaden för vår aktie är rättvis och inte otillbörligt påverkas av någon som kan inneha icke-offentlig information.
 • Whistleblower-hotline: Vi har en whistleblower-hotline där medarbetare, kunder, leverantörer och andra anonymt kan rapportera oro om etiskt beteende direkt till ledningen och styrelsen. Rapportera en överträdelse av den etiska kodexen.
 • Etisk kodex: I december 2016 uppdaterade vi vår etiska kodex för att på nytt bekräfta våra kärnvärden och betona de uppförandenormer som vi förväntar oss av medarbetarna. Koden är viktig eftersom den inger förtroende hos våra kunder, aktieägare, partners och medarbetare och främjar vår kultur av möjligheter där vi sätter kunden främst.
 • Professionell vägledning: Både externa jurister och oberoende revisorer säkerställer att effektiva styrningsrutiner och -regler följs.
 • Dedikerade resurser för intern efterlevnad: Cognizant anlitar en bolagsjurist, Chief Compliance Officer och Chief Security Officer. De här personerna och deras personal säkerställer att ledningen och medarbetarna följer alla interna policyer samt externa lagar och bestämmelser.
 • Styrelse

  Vi på Cognizant är stolta över vår erfarna och oberoende styrelse som präglas av mångfald.

  LÄS MER
 • Ledningsgruppen

  Medlemmarna av Cognizants högsta ledning tillämpar ett globalt perspektiv, djupa branschkunskaper och en passion för innovation i sina ledarroller.

  LÄS MER

Cognizants företagspolicyer

Kärnvärden och etisk kodex

I det här dokumentet beskrivs de högst ställda kärnvärdena och etiska normerna som följs på Cognizant. Våra kärnvärden definierar de beteenden som gör oss framgångsrika på marknaden.

Undantag

Detta dokument anger eventuella undantag – som har beviljats av vår styrelse – från våra kärnvärden och vår etiska kod. Vi redogör omedelbart för sådana undantag.

Antikorruptionspolicy

I det här dokumentet beskrivs hur Cognizant har åtagit sig att göra affärer på ett etiskt sätt och att följa alla antikorruptionslagar som kan gälla för Cognizant. 

Policy angående "visselblåsare" och mot repressalier

Det här dokumentet innehåller information om Cognizants rapportsystem med vilket medarbetare och tredje part – konfidentiellt och anonymt – kan rapportera misstänkta juridiska och etiska problem.